Program naprawczy firmy

Spółka Biuro Doradztwa Gospodarczego "Consultim" Sp. z o.o. powołana została w roku 1992 i jest jedną z pierwszych polskich firm konsultingowych specjalizujących się w profesjonalnej restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Firmom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych oferujemy pomoc w odzyskaniu równowagi gospodarczej poprzez przygotowanie i wdrożenie procesu restrukturyzacji naprawczej (program naprawczy).

W oparciu o profesjonalną analizę i diagnozę przygotowujemy racjonalne, możliwe do wdrożenia rozwiązania, które poprawiają efektywność i umożliwiają firmie przetrwanie. Świadczymy także usługi konsultingu oddłużeniowego, a jeśli okoliczności tego wymagają przygotowujemy postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu.

Istotą programu naprawczego jest zidentyfikowanie i wskazanie działań umożliwiających odzyskanie bieżącej równowagi m.in. poprzez:

  • zmianę zakresu działania i likwidację nieefektywnych ogniw działalności (restrukturyzacja rynkowo-produktowa);
  • optymalizację struktury organizacyjnej i usprawnienie systemu zarządzania;
  • restrukturyzację aktywów;
  • obniżenie kosztów działalności;
  • zmianę struktury źródeł finansowania;
  • restrukturyzację zatrudnienia;
  • procesy konsolidacji lub deinwestycji.

Na życzenie naszych klientów zawsze towarzyszymy im w trakcie całego procesu wdrażania programu naprawczego.

Pomoc ta obejmuje między innymi:

  • monitorowanie i nadzór nad realizacją poszczególnych elementów programu naprawczego;
  • aktualizację rozwiązań restrukturyzacyjnych w przypadku istotnej zmiany uwarunkowań zewnętrznych lub wewnętrznych;
  • bezpośrednią współpracę z kadrą kierowniczą przedsiębiorstwa w celu ułatwienia akceptacji i zrozumienia wdrażanych zmian i usprawnień.