Wycena przedsiębiorstw

Wyceny przedsiębiorstw, ich aktywów materialnych i niematerialnych oraz zorganizowanych zbiorowości tych aktywów (zorganizowana część przedsiębiorstwa) to najważniejszy segment usług doradczych świadczonych przez naszą Spółkę.

Wyceny te sporządzane są przez nas najczęściej w związku z transakcjami biznesowymi oraz na potrzeby podatkowe (udokumentowanie wartości rynkowej transakcji), a także dla celów sprawozdawczości finansowej, na potrzeby kodeksowe bądź w związku ze sporami wymagającymi opinii biegłych sądowych.

Wycena przedsiębiorstwa jest procesem, w wyniku którego przy wykorzystaniu procedur, metod i modeli ekonomicznych, w sposób bezstronny, obiektywny i niezależny, określana jest wartość przedsiębiorstwa lub udziałów (akcji) w jego kapitale bądź wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa. 

Końcowym efektem tego procesu jest pisemny raport z wyceny przedsiębiorstwa, będący autorską opinią o wartości przedmiotu wyceny wraz z prezentacją założeń stanowiących podstawę szacowania.

Wszystkie realizowane przez nas wyceny przedsiębiorstw wykonywane są przez doświadczonych analityków o najwyższych kwalifikacjach, mających dodatkowo status biegłych sądowych w danym obszarze specjalizacji.

Kluczowym ekspertem w zakresie wskazanych wyżej wycen jest pan Cezary Cisowski – Dyrektor Zarządu spółki Consultim Sp. z o.o., biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie z zakresu wyceny przedsiębiorstw, wyceny znaków towarowych, zarządzania finansami, strategii rozwoju, oceny efektywności inwestycji.

Wieloletnie doświadczenie i wiedza naszych konsultantów w zakresie wyceny przedsiębiorstw gwarantują dobór właściwej metody oszacowania wartości i określenie wiarygodnych parametrów modelu, adekwatnych do celów, jakim służy wycena.

Usługi obejmujące wyceny przedsiębiorstw, ich aktywów materialnych i niematerialnych oraz zorganizowanych zbiorowości tych aktywów świadczymy od roku 1992.

Mamy bardzo dobrą znajomość specyfiki poszczególnych działów i sektorów gospodarki  - obsługiwaliśmy firmy ze wszystkich najważniejszych branż, działające w różnej skali, funkcjonujące w różnorodnych formach prawnych i strukturach organizacyjnych: spółki kapitałowe i spółki osobowe, spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe i komunalne, jednoosobowe przedsiębiorstwa osób prowadzących indywidualnie działalność gospodarczą, zakłady budżetowe przekształcane w spółki kapitałowe itd.

Zawsze jesteśmy lojalni wobec klienta, gwarantujemy indywidualną, kompleksową i profesjonalną obsługę oraz pełną dyskrecję i poufne traktowanie wszelkich informacji.

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług.

Jeżeli macie Państwo pytania dotyczące naszej oferty, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny (mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel.: 22 4361580).

Kwestie istotne dla prawidłowego przebiegu procesu wyceny przedsiębiorstwa zostały przedstawione poniżej.

Inne rodzaje wycen oferowanych przez naszą Spółkę opisane zostały natomiast w odrębnych artykułach:

Wycena marki i innych aktywów niematerialnych;

Wycena znaków towarowych;

Wyceny dla celów sprawozdawczości finansowej (oszacowanie wartości godziwej, alokacja ceny nabycia);

Wycena wartości rynkowej rekompensat (opłat) restrukturyzacyjnych;

Testy na trwałą utratę wartości aktywów.

Cel wyceny przedsiębiorstwa

Celem wyceny przedsiębiorstwa jest najczęściej ustalenie wartości na potrzeby transakcyjne (kupna lub sprzedaży przedsiębiorstw bądź udziałów lub akcji), łączenia lub podziału spółek, wnoszenia aportów, podwyższania kapitału lub umarzania akcji bądź udziałów w spółkach, postępowań cywilnoprawnych, sprawozdawczości finansowej oraz weryfikacji zdolności kredytowej.

Oferujemy także wyceny przedsiębiorstw, zorganizowanych części przedsiębiorstw i pojedynczych aktywów według metodologii określonej przez standardy rachunkowości (testy na utratę wartości aktywów), zgodnie z MSR nr 36 oraz Krajowym Standardem Rachunkowości nr 4 Utrata wartości aktywów.

Rodzaje wyceny

Podstawowym rodzajem wyceny przedsiębiorstwa jest wycena pełna, określająca wartość przy zastosowaniu wszystkich metod i procedur niezbędnych do jej obiektywnego, bezstronnego i rzetelnego określenia. Pełna wycena przedsiębiorstwa uwzględnia całość istotnych informacji dostępnych w procesie jej przygotowania, a w procesie oszacowania brane są pod uwagę wszelkie podejścia uznane przez wyceniającego za właściwe.

W sporadycznych przypadkach, uzasadnionych okolicznościami, w szczególności brakiem dostępu do informacji źródłowych (np. w sytuacji tzw. wrogiego przejęcia lub konfliktu pomiędzy udziałowcami wycenianej spółki), wykonujemy także zlecenia, których przedmiotem jest uproszczona wycena przedsiębiorstwa, mająca na celu wstępne oszacowanie wartości przedsiębiorstwa. Uproszczona kalkulacja wartości opiera się na niepełnym zakresie informacji, a procesy analizy i wykorzystywane procedury są zazwyczaj ograniczone.

Standard wartości i założenia wyceny przedsiębiorstwa

Cel wyceny przedsiębiorstwa określa Zleceniodawca, a cel ten w dalszych etapach tego procesu determinuje wybór standardu wartości oraz stosowanych metod wyceny.

Jako standard wartości w wycenie przedsiębiorstw dokonywanej na potrzeby transakcyjne przyjmowana jest zazwyczaj wartość rynkowa lub godziwa wartość rynkowa. W przypadku wycen dokonywanych dla innych celów jest to najczęściej wartość godziwa, wartość inwestycyjna, wartość likwidacyjna oraz wartość odzyskiwalna.

Cel wyceny wpływa na określenie podstawowych założeń przyjmowanych w procesie oszacowania wartości przedsiębiorstwa, a te z kolei determinują wybór metod wyceny przedsiębiorstwa.

Wyceny przedsiębiorstw prowadzone są przy przyjęciu jednego z następujących założeń:

  • założenia kontynuacji działalności - przyjmuje się, że wyceniane przedsiębiorstwo dysponuje zorganizowanym, zdolnym do generowania dochodu zespołem aktywów, zasobów ludzkich oraz nie występuje bezpośrednie zagrożenie zaprzestania działalności;
  • założenia likwidacji działalności w sytuacji nieprzymusowej - przyjmuje się, że aktywa są sprzedawane w rozsądnym przedziale czasu w celu uzyskania możliwie najwyższych wpływów z ich sprzedaży;
  • założenia likwidacji działalności w sytuacji przymusowej - przyjmuje się, że aktywa są sprzedawane w możliwie najkrótszym czasie, co zazwyczaj powoduje, iż uzyskane są niższe wpływy niż w sytuacji nieprzymusowej;
  • założenia likwidacji zbędnych aktywów – przyjmuje się, że sprzedawana jest zorganizowana część mienia wchodząca w skład majątku przedsiębiorstwa.

Metody i procedury wyceny przedsiębiorstwa

Wycena przedsiębiorstwa przeprowadzana jest przez nas zawsze przy zastosowaniu metod i procedur, które są właściwe do obiektywnego, bezstronnego i rzetelnego oszacowania wartości.

W procesie wyceny przedsiębiorstw stosujemy metody majątkowe, dochodowe i porównawcze.

Podejście majątkowe w wycenie przedsiębiorstw obejmuje grupę metod, które wyznaczają wartość przedsiębiorstwa poprzez wartość jego aktywów pomniejszonych o pasywa obce, z uwzględnieniem w oszacowaniu aktywów oraz zobowiązań pozabilansowych.

W przypadku wyceny prowadzonej w oparciu o podejście majątkowe stosujemy zazwyczaj metodę wartości skorygowanych aktywów netto, wartości odtworzeniowej lub wartości likwidacyjnej.

Podejście dochodowe w wycenie przedsiębiorstw obejmuje grupę metod, które wyznaczają wartość przedsiębiorstwa w oparciu o strumienie przyszłych dochodów ekonomicznych zdyskontowanych oczekiwaną stopą zwrotu (kosztem zaangażowanego kapitału).

Najczęściej w przypadku tego podejścia stosujemy metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) bądź zdyskontowanych zysków lub zdyskontowanych dywidend.

Podejście porównawcze w wycenie przedsiębiorstw bazuje na cenach transakcyjnych uzyskanych na warunkach rynkowych w porównywalnych transakcjach. Mnożniki wykorzystywane w wycenie z zastosowaniem tego podejścia opierają się na kluczowych wielkościach ekonomiczno-finansowych opisujących potencjał dochodowy i majątkowy przedsiębiorstwa.

Raport z wyceny przedsiębiorstwa

Podsumowaniem wyceny jest pisemny raport z wyceny przedsiębiorstwa będący autorską opinią o wartości przedmiotu wyceny wraz z prezentacją założeń stanowiących podstawę szacowania.

Oszacowana wartość może być podana w formie kwoty lub przedziału wartości. Uwzględnia ona przedmiot i cel wyceny, założenia szacowanej wartości, przyjęty standard wartości oraz ewentualne premie i dyskonta.

Analizy, opinie, wnioski i rekomendacje zawarte w raporcie z wyceny przedstawiają w sposób jasny jej wynik, istotne informacje uzyskane w procesie szacowania wartości oraz warunki ograniczające.

Raport z wyceny przedsiębiorstwa jest dokumentem poufnym – jest on przedstawiany wyłącznie Zamawiającemu lub wskazanej przez niego osobie.

Rekomendacje

Zarówno teoria jak i praktyka wykonywania wycen przedsiębiorstwa pozwalają na stosowanie różnorodnych metod oszacowania jego wartości.

Bazując jednak na naszym wieloletnim doświadczeniu i analizie literatury przedmiotu zazwyczaj rekomendujemy naszym klientom metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych.

Ten model wyceny może być zastosowany zarówno do oszacowania wartości przedsiębiorstw nowo powstałych, jak również firm znajdujących się w pełnym rozwoju, a także podmiotów z problemami finansowymi, prowadzących procesy restrukturyzacji.

Nasze wieloletnie doświadczenie i wiedza gwarantują dobór właściwej metody oszacowania wartości i określenie wiarygodnych parametrów modelu, adekwatnych do celów, jakim służy wycena.