Dokumentacja cen transferowych - wycena wartości rynkowej rekompensat (opłat) restrukturyzacyjnych oraz trudnych do wyceny wartości niematerialnych

Oferujemy kompleksowe doradztwo w zarządzaniu ryzykiem podatkowym wynikającym z transakcji z podmiotami powiązanymi, w tym pomoc w redukcji ryzyka generowanego przez procesy restrukturyzacyjne.

Przedmiotem naszej oferty są między innymi profesjonalne wyceny wartości rynkowej rekompensat (opłat) restrukturyzacyjnych oraz trudnych do wyceny wartości niematerialnych, przeprowadzane w celu udokumentowania wartości rynkowej transakcji w rozumieniu przepisów o cenach transferowych.

Mamy w tym obszarze znaczące doświadczenie, osobą odpowiedzialną za wykonanie opisanych powyżej wycen jest pan Cezary Cisowski – Dyrektor Zarządu spółki Consultim Sp. z o.o., równocześnie biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie z zakresu wyceny przedsiębiorstw, wyceny znaków towarowych, zarządzania finansami, strategii rozwoju, oceny efektywności inwestycji.

Zawsze jesteśmy lojalni wobec klienta, gwarantujemy indywidualną, kompleksową i profesjonalną obsługę oraz pełną dyskrecję i poufne traktowanie wszelkich informacji. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług.

Jeżeli macie Państwo pytania dotyczące naszej oferty, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny (mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel.: 22 4361580).

Nasze usługi mają charakter kompleksowy – uzupełnieniem usług oferowanych przez Biuro Doradztwa Gospodarczego "Consultim" Sp. z o.o. są usługi doradztwa podatkowego świadczone przez podmiot powiązany - Kancelarię Doradztwa Podatkowego „Consultim Tax”.

Kancelaria Doradztwa Podatkowego „Consultim Tax” oferuje między innymi bieżące doradztwo podatkowe, obejmujące pełen zakres obowiązków podatkowych i celnych klienta, maksymalnie redukujące ryzyko podatkowe, a także doradztwo transakcyjne w indywidualnych projektach oraz reprezentowanie klientów w postępowaniach przed organami podatkowymi i sądami.

Szczegółowe informacje dotyczące usług doradztwa podatkowego znajdą Państwo na stronie Doradztwo podatkowe.

Inne rodzaje wycen oferowanych przez naszą Spółkę opisane zostały w odrębnych artykułach (zob. Wycena przedsiębiorstwa, wycena zorganizowanych części przedsiębiorstw, wycena udziałów i akcji; Wycena marki, wycena znaków towarowych oraz innych aktywów niematerialnych; Testy na trwałą utratę wartości aktywów).

Poniżej przedstawiamy natomiast podstawowe informacje ilustrujące specyfikę wycen opisanych w tym punkcie, przeprowadzanych w celu udokumentowania wartości rynkowej transakcji kontrolowanych w rozumieniu przepisów o cenach transferowych.

1. Znaczenie i zakres pojęciowy terminu „restrukturyzacja” oraz „trudne do wyceny wartości niematerialne” w obszarze prawa podatkowego

Znaczenie i zakres pojęciowy terminu „restrukturyzacja” w obszarze prawa podatkowego różni się od znaczenia tego terminu w obszarze nauk ekonomicznych i teorii zarządzania.

W rozumieniu przepisów o cenach transferowych, restrukturyzacja to reorganizacja obejmująca istotną zmianę relacji handlowych lub finansowych, w tym również zakończenie obowiązujących umów lub zmianę ich istotnych warunków bądź też reorganizacja wiążąca się z przeniesieniem pomiędzy podmiotami powiązanymi funkcji, aktywów lub kategorii ryzyka, jeżeli w wyniku tego przeniesienia zmiana przewidywanego średniorocznego wyniku finansowego podatnika na poziomie EBIT będzie większa niż ustalona wartość progowa.

Także definicja podatkowa drugiego w analizowanych terminów, tj. trudnych do wyceny wartości niematerialnych, charakteryzuje się określoną specyfiką. Zgodnie z tą definicją, trudne do wyceny wartości niematerialne to takie wartości niematerialne, a także prawa do tych wartości, dla których w momencie ich przenoszenia między podmiotami powiązanymi nie istniały wiarygodne dane porównawcze oraz prognozy dotyczące przyszłych przepływów pieniężnych lub przewidywanych przychodów z tych wartości lub założenia zastosowane przy wycenie tych wartości obarczone były wysokim stopniem niepewności, co powoduje, że ostateczny rezultat ekonomiczny z przeniesienia tych wartości był trudny do określenia.

2. Zakres badania porównywalności w przypadku analizy procesów restrukturyzacyjnych

Przy badaniu porównywalności prowadzonym zgodnie z przepisami podatkowymi, obligatoryjne jest poddanie analizie zarówno zasadności wprowadzenia rekompensat (opłat) restrukturyzacyjnych jak również zweryfikowanie wysokości tego wynagrodzenia.

W związku z tym, badanie porównywalności w przypadku restrukturyzacji obejmuje w szczególności:

1) identyfikację relacji handlowych lub finansowych pomiędzy podmiotami powiązanymi przed i po restrukturyzacji, obejmującą:

  • identyfikację faktycznych transakcji, składających się na restrukturyzację (określenie faktycznych funkcji, ryzyk i aktywów podmiotów powiązanych przed i po restrukturyzacji, w tym zdolności podmiotów powiązanych do realizacji przypisanych im w wyniku restrukturyzacji funkcji, ponoszenia ryzyk oraz zaangażowania aktywów itd.);
  • analizę przyczyn gospodarczych przeprowadzonej restrukturyzacji oraz analizę korzyści oczekiwanych w wyniku restrukturyzacji korzyści, w szczególności wynikających z efektów synergii;
  • analizę opcji realistycznie dostępnych dla podmiotów powiązanych;

2) określenie skutków podatkowych faktycznych transakcji, składających się na restrukturyzację;

3) określenie, w jakim zakresie w rezultacie restrukturyzacji doszło do przeniesienia potencjału do generowania zysku, w szczególności wskutek przeniesienia wartościowych aktywów lub praw do tych aktywów, w tym wartości niematerialnych, lub rozwiązania lub istotnego renegocjowania istniejących umów, lub przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa;

4) określenie, czy należne jest wynagrodzenie z tytułu restrukturyzacji uwzględniające wartość przeniesionego potencjału do generowania zysku;

5) jeżeli ustalone zostały opłaty (rekompensaty) bądź inny rodzaj wynagrodzenia – określenie, czy jego wysokość jest zasadna, w szczególności przy uwzględnieniu:

  • przychodów i zysków, jakie mogły być oczekiwane przez podmiot przenoszący, jeżeli do restrukturyzacji by nie doszło,
  • obowiązku wypłaty odszkodowania wynikającego z innych przepisów prawa, przy czym takie odszkodowanie podlega ocenie w pierwszej kolejności według kryterium, czy w danych okolicznościach podmioty niepowiązane zgodziłyby się na takie odszkodowanie i czy odszkodowanie przewidziane w innych przepisach prawa nie jest za wysokie albo za niskie w stosunku do odszkodowania, na które zgodziłyby się w danych okolicznościach podmioty niepowiązane,
  • relacji między wynagrodzeniem z tytułu restrukturyzacji a oczekiwanym przez podmiot przenoszący wynagrodzeniem z transakcji z podmiotem przejmującym. Istotne jest także, iż jeżeli do określenia wynagrodzenia z tytułu restrukturyzacji została wybrana technika wyceny oparta o wycenę przyszłych oczekiwanych korzyści ekonomicznych, to wycenie podlegają łącznie przenoszone funkcje, aktywa, kategorie ryzyka, w tym korzyści, efekty synergii oraz szanse.

3. Specyfika wyceny wartości niematerialnych będących przedmiotem transakcji kontrolowanych

W odniesieniu do transakcji kontrolowanych obejmujących wartości niematerialne, badanie porównywalności uwzględnia ocenę zdolności stron transakcji do pełnienia danej funkcji oraz ponoszenia danego ryzyka w zakresie:

1) posiadania tytułu prawnego do wartości niematerialnych, jego ochrony i utrzymania;

2) tworzenia wartości niematerialnych, w tym ich opracowywania;

3) rozwijania wartości niematerialnych, w tym ich ulepszania;

4) wykorzystania wartości niematerialnych.

W odniesieniu do transakcji kontrolowanych obejmujących trudne do wyceny wartości niematerialne badanie porównywalności uwzględnia również ocenę:

1) czy podmioty niepowiązane w porównywalnych okolicznościach:

  • dokonałyby rekalkulacji wysokości pierwotnie ustalonej ceny w oparciu o klauzulę umowną dotyczącą zmiany ceny,
  • renegocjowałyby pierwotnie ustalone warunki, w tym wysokość ceny przedmiotu transakcji,
  • przyjęłyby do rozliczenia porównywalnej transakcji płatności warunkowe;

2) czy przeprowadzając prognozę ceny transferowej na dzień zawarcia transakcji uwzględniono wszystkie możliwe do przewidzenia przez podmiot powiązany okoliczności, mające wpływ na wysokość ceny transferowej.

Jeżeli cena transferowa trudnych do wyceny wartości niematerialnych została ustalona na podstawie informacji lub danych finansowych dotyczących zdarzeń przyszłych, w tym prognoz finansowych, to w celu oceny jej wartości rynkowej przeprowadzana jest weryfikacja, czy informacje lub dane finansowe wzięte pod uwagę przy jej kalkulacji nie odbiegają istotnie od rzeczywistych danych i informacji finansowych.

 

Dodatkowe informacje dotyczące problematyki cen transferowych i świadczonych przez nas usług znajdą Państwo także w artykułach zamieszczonych poniżej:

Dokumentacja cen transferowych oraz doradztwo w zarządzaniu ryzykiem transakcji z podmiotami powiązanymi
Lokalna dokumentacja cen transferowych
Grupowa dokumentacja cen transferowych
Dokumentacja cen transferowych - analiza porównawcza
Porozumienia w sprawach ustalenia cen transferowych (APA)
Polityka cen transferowych