Wycena marki i innych aktywów niematerialnych

Zakres oferty

Oferujemy profesjonalne wyceny marki i wszystkich rodzajów aktywów niematerialnych firm zarówno dla celów transakcji biznesowych (nabycie, zbycie), jak również na potrzeby podatkowe (udokumentowanie wartości rynkowej transakcji), a także dla celów sprawozdawczości finansowej (oszacowanie wartości godziwej, alokacja ceny nabycia, testy na trwałą utratę wartości) oraz w związku ze sporami wymagającymi opinii biegłych sądowych.

Nasze wyceny wykonywane są przez doświadczonych analityków o najwyższych kwalifikacjach, mających dodatkowo status biegłych sądowych w danym obszarze specjalizacji.

Najważniejszym elementem tego segmentu naszych usług jest wycena marki (znaków towarowych).

Oferujemy także wyceny know-how, wynalazków, patentów, wzorów przemysłowych i innych aktywów technologicznych, licencji, koncesji, domen internetowych, baz danych, relacji z klientami itd.

Oferujemy również oszacowania wartości opcji realnych oraz instrumentów finansowych (opcji, kontraktów terminowych, transakcji swap i innych instrumentów pochodnych).

We wszystkich tych obszarach mamy znaczące doświadczenie - nasza Spółka wykonała między innymi kilkadziesiąt wycen marki i znaków towarowych na potrzeby transakcyjne oraz kilkakrotnie większą liczbę wycen w ramach prowadzonych projektów optymalizacji podatkowej, zleceń obejmujących weryfikację cen transferowych stosowanych w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz na potrzeby alokacji ceny nabycia w procesach łączenia spółek.

Wieloletnie doświadczenie i wiedza naszych konsultantów gwarantują dobór właściwej metody oszacowania wartości i określenie wiarygodnych parametrów modelu, adekwatnych do celów, jakim służy wycena.

Wiodącym ekspertem w zakresie wskazanych wyżej wycen jest pan Cezary Cisowski – Dyrektor Zarządu spółki Consultim Sp. z o.o., biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie z zakresu wyceny przedsiębiorstw, wyceny znaków towarowych, zarządzania finansami, strategii rozwoju, oceny efektywności inwestycji.

Jeżeli macie Państwo pytania dotyczące naszej oferty, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny (mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel.: 22 4361580).

Zawsze jesteśmy lojalni wobec klienta, gwarantujemy indywidualną, kompleksową i profesjonalną obsługę oraz pełną dyskrecję i poufne traktowanie wszelkich informacji.

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług.

Kwestie kluczowe dla prawidłowego przebiegu procesu wyceny aktywów niematerialnych zostały przedstawione poniżej.

Inne rodzaje wycen oferowanych przez naszą Spółkę opisane zostały natomiast w odrębnych artykułach (zob. Wycena przedsiębiorstwa, wycena zorganizowanych części przedsiębiorstw, wycena udziałów i akcjiWycena znaków towarowych; Wycena wartości rynkowej rekompensat (opłat) restrukturyzacyjnych; Testy na trwałą utratę wartości aktywów; Wyceny dla celów sprawozdawczości finansowej (oszacowanie wartości godziwej, alokacja ceny nabycia)).

Przesłanki wyceny marki i innych aktywów niematerialnych

Aktywa niematerialne są uznawane za kluczowe źródło kreowania wartości przedsiębiorstwa. Wspólnym mianownikiem, łączącym wszystkie rodzaje aktywów niematerialnych jest ich unikalność, powodująca, że nie mogą być łatwo pozyskane, skopiowane lub zastąpione przez konkurentów oraz fakt, iż tworzą one istotną wartość dla klienta.

Za najważniejsze z tych aktywów uznaje się zazwyczaj markę, a w dalszej kolejności know – how, aktywa marketingowe, patenty i inne składniki kapitału intelektualnego.

Marka jest kluczowym aktywem i zasobem strategicznym przedsiębiorstwa. Umożliwia ona odróżnienie firmy i jej produktów od konkurencji oraz zbudowanie trwałej przewagi konkurencyjnej. Dobrze rozpoznawalna marka indukuje sprzedaż i pozwala na absorpcję premii cenowej, zmniejsza zależność od wahań koniunktury, ułatwia skuteczną walkę z konkurencją, a także zwiększa efektywność działań marketingowych.

Wycena marki i świadomość jej wartości jest istotna zarówno dla celów zarządzania strategicznego, jak również dla budowania bieżącej strategii finansowej i marketingowej.

Cel wyceny marki i innych aktywów niematerialnych

Celem wyceny marki i innych aktywów niematerialnych jest najczęściej ustalenie wartości na potrzeby transakcyjne (kupno/sprzedaż, aporty do spółek, określenie poziomu opłat licencyjnych lub franczyzowych) a także na potrzeby postępowań cywilnoprawnych, sprawozdawczości finansowej (testy na utratę wartości aktywów; alokacja ceny nabycia w procesach łączenia spółek) oraz dla celów podatkowych (oszacowanie wartości rynkowej dla udokumentowania cen transferowych w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi).

Rodzaje wyceny marki i innych aktywów niematerialnych

Podstawowym rodzajem wyceny marki i innych aktywów niematerialnych jest wycena pełna.

Wartość obiektu wyceny jest określona w takim przypadku przy zastosowaniu wszystkich metod i procedur niezbędnych do jej obiektywnego, bezstronnego i rzetelnego oszacowania.

Pełna wycena uwzględnia całość istotnych informacji dostępnych w procesie jej przygotowania, a w wycenie brane są pod uwagę wszelkie podejścia uznane przez wyceniającego za właściwe.

W sporadycznych przypadkach, uzasadnionych okolicznościami, wykonujemy także zlecenia, których przedmiotem jest uproszczona wycena, mająca na celu wstępne oszacowanie wartości wskazanych aktywów niematerialnych.

Wstępne, uproszczone oszacowanie wartości dokonywane jest zazwyczaj w przypadku braku dostępu do materiałów źródłowych i bazuje na niepełnym zakresie informacji, co powoduje, że dokonywane analizy i wykorzystywane procedury są zazwyczaj ograniczone.

Procedura wyceny marki i innych aktywów niematerialnych

Wycena marki i innych aktywów niematerialnych dokonywana jest zazwyczaj w ramach czteroetapowego procesu.

Etap pierwszy to zidentyfikowanie aktywów będących obiektem wyceny (w oparciu o kryteria formalnoprawne i ekonomiczne). W kolejnym etapie gromadzone i analizowane są dane odnoszące się do obiektu wyceny. Etap trzeci to wycena sensu stricte. Ostatni etap to sporządzenie raportu z wyceny i przedstawienie go Zleceniodawcy.

Raport z wyceny przedstawia w szczególności:

  • identyfikację aktywów będących obiektem wyceny oraz analizę ich specyfiki z punktu widzenia kryteriów takich jak transferowalność, stopień unikalności, sposób i zakres ochrony prawnej itd.;
  • analizę pól eksploatacji aktywów będących obiektem oszacowania oraz ocenę okresu ich użyteczności ekonomicznej;
  • analizę metod wyceny aktywów niematerialnych pod kątem wyboru metody najbardziej adekwatnej z punktu widzenia celu niniejszej wyceny i przyjętych kryteriów;
  • wycenę (sensu stricte) aktualnej wartości rynkowej aktywów niematerialnych będących obiektem oszacowania.

Standard wartości i założenia wyceny marki i innych aktywów niematerialnych

Cel, w jakim dokonywana jest wycena marki lub innych aktywów niematerialnych określa Zleceniodawca, a cel ten w dalszych etapach tego procesu jest czynnikiem determinującym wybór standardu wartości oraz stosowanych metod wyceny.

Jako standard wartości w wycenie marki i innych aktywów niematerialnych dokonywanej na potrzeby transakcyjne przyjmowana jest zazwyczaj wartość rynkowa lub godziwa wartość rynkowa. W przypadku wycen dokonywanych dla innych celów standardem jest najczęściej wartość godziwa, wartość odtworzeniowa lub wartość odzyskiwalna.

Cel wyceny wpływa na określenie podstawowych jej założeń, które z kolei determinują wybór metod oszacowania wartości.

Stosowane metody wyceny marki i innych aktywów niematerialnych

W procesie wyceny marki i innych aktywów niematerialnych stosujemy metody rynkowe, kosztowe, dochodowe oraz w szczególnych przypadkach metody oparte na opcjach realnych.

A. Podejście rynkowe w wycenie marki

W przypadku zastosowania metod rynkowych dla potrzeb wyceny marki i innych aktywów niematerialnych, wartość oszacowuje się na podstawie transakcji, których przedmiotem były tożsame lub podobne aktywa.

Najczęściej wykorzystywanymi metodami mieszczącymi się w podejściu rynkowym są metody bazujące na identyfikacji ceny rynkowej na aktywnym rynku oraz metoda analogii.

Podejście rynkowe stosowane jest najczęściej w przypadku wyceny: autorskich praw majątkowych i praw z rejestracji (oprogramowanie komputerowe, znaki towarowe, domeny internetowe, patenty, wzory użytkowe), kontraktów (licencje, franczyza) i innych wartości prawnych, które są przedmiotem obrotu na rynku.

B. Podejście kosztowew wycenie marki

Podejście kosztowe umożliwia oszacowanie wartości obiektu wyceny w oparciu o koszt jego odtworzenia z uwzględnieniem amortyzacji i okresu życia ekonomicznego. Przyjęta metodologia kalkulacji kosztów zależy w głównej mierze od kontekstu wyceny, a także typu wycenianych aktywów, daty wyceny oraz jej celu.

W ramach podejścia kosztowego preferowane są dwie metody: metoda kosztów odtworzenia oraz metoda kosztów zastąpienia.

Podejście kosztowe jest użyteczne w procesach wyceny tych aktywów, które nie generują bezpośrednio przepływów pieniężnych, a także dla szacowania wartości aktywów niematerialnych o niższym potencjale twórczym i innowacyjnym, w szczególności niektórych rodzajów oprogramowania, baz danych, dokumentacji technicznej itd.

C. Podejście dochodowe w wycenie marki

Metody dochodowe stanowią najliczniejszą grupę metod wyceny marki (znaków towarowych). W przypadku wyboru podejścia dochodowego najczęściej wykorzystujemy metodę zwolnienia z opłat licencyjnych, metodę nadwyżek zysków operacyjnych, metodę nadwyżki przepływów pieniężnych oraz metodę bezpośrednich przepływów pieniężnych (DCF). W specyficznych przypadkach (istnienie znacznej elastyczności) wykorzystywane są natomiast metody bazujące na modelu opcji realnych.

Podejście dochodowe jest najbardziej uniwersalne i pozwala na wycenę praktycznie każdego rodzaju aktywów niematerialnych generujących korzyści ekonomiczne na dowolny moment (datę wyceny). Równocześnie jednak wykorzystanie podejścia dochodowego związane jest z szeregiem ograniczeń.