Biznes plan - ocena efektywności projektów inwestycyjnych, optymalizacja struktury finansowania

Zakres oferty

Oferujemy konkurencyjne warunki wykonania profesjonalnych biznes planów, niezbędnych firmom planującym inwestycje i ubiegającym się o kredyt bankowy bądź chcącym pozyskać inne rodzaje finansowania zewnętrznego.

Oferujemy także rzetelne biznes plany na potrzeby programów naprawczych oraz biznes plany odwzorowujące wiarygodnie skutki finansowe planowanych przekształceń organizacyjnych bądź strukturalnych (podział bądź połączenie spółek, przejęcia firm, wspólne przedsięwzięcia, powołanie nowych jednostek organizacyjnych, likwidacja jednostek organizacyjnych itd.).

Nie wykonujemy natomiast biznes planów na potrzeby uzyskania jakichkolwiek dotacji bądź dofinansowań, w szczególności z funduszy i programów unijnych.

Biznes plan jest spójnym i logicznym opisem strategii realizacji projektu inwestycyjnego, uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych w jakich projekt ten jest realizowany, a także opisem szans i zagrożeń, dotyczących danego przedsięwzięcia.

Przedstawia on szczegółowo również koszty realizacji projektu i prezentuje korzyści ekonomiczne, które zostaną uzyskane.

Standardowe elementy biznes planu to w szczególności:

  • Prezentacja inwestora i specyfiki jej działalności oraz ocena jego standingu ekonomiczno-finansowego;
  • Szczegółowy opis projektu inwestycyjnego, w tym plan marketingowy i plan realizacyjny;
  • Analiza ekonomiczna i finansowa projektu oraz ocena jego opłacalność (ocena dynamiczna i statyczna);
  • Źródła finansowania projektu oraz rekomendacje dotyczące wyboru najkorzystniejszych opcji finansowania;
  • Projektowane sprawozdania finansowe na cały okres realizacji projektu, sporządzane w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym oraz rocznym (prognozowany rachunek zysków i strat,  rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, prognozowane aktywa i pasywa).

W przypadku przedsięwzięć realizowanych przez podmioty funkcjonujące dłuższy czas na rynku, biznes plan – poza prognozami finansowymi - przedstawia także szczegółowo dotychczasową działalność przedsiębiorcy, jego potencjał gospodarczy, pozycję rynkową i doświadczenie na danym rynku itd.

Wykonany przez nas biznes plan jest zawsze przejrzystym i logicznie skonstruowanym dokumentem, korzystnie wpływającym na wizerunek przedsięwzięć planowanych przez naszych klientów i zwiększającym prawdopodobieństwo uzyskania przez nich finansowania.

Biznes plan do wniosku kredytowego

Najczęściej biznes plan sporządzany jest w celu uzyskania bankowego finansowania projektów inwestycyjnych i stanowi załącznik do wniosku kredytowego.

Większość banków samodzielnie określa zakres biznes planu i stopnień szczegółowości analizy finansowej, jednak dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu wszystkie te wymogi są nam znane i zawsze uwzględniane w konstrukcji biznes planu.

Rola biznes planu jest kluczowa na etapie analizy wniosku kredytowego potencjalnego kredytobiorcy.

W oparciu o dane zawarte w biznes planie, Bank ocenia wiarygodność kredytobiorcy i racjonalność realizacji danego przedsięwzięcia oraz szacuje poziom ryzyka, a także analizuje prognozowane wyniki finansowe i ocenia efektywność projektu.

Cena biznes planu

Ceny oferowanych przez nas biznes planów mieszczą się w przedziale od 4.500 zł do 19.500 zł (netto).

Są one ustalane indywidualnie i zależą od pracochłonności zleconych prac.

Pracochłonność wykonania biznes planu jest funkcją stopnia skomplikowania planowanego przedsięwzięcia będącego przedmiotem planu, a także zależy od zakresu biznes planu i poziomu szczegółowości analiz finansowych.

Istotne znaczenie ma również zakres usług dodatkowych, oferowanych klientowi łącznie z wykonaniem biznes planu.

Rekomendacje

Spółka Biuro Doradztwa Gospodarczego "Consultim" Sp. z o.o. powołana została w roku 1992 i jest jedną z pierwszych polskich profesjonalnych firm konsultingowych.

Dotychczas naszymi klientami było kilkaset podmiotów gospodarczych, dla których sporządzaliśmy biznes plany będące załącznikami do wniosków o kredyty na finansowanie inwestycji, w szczególności projektów deweloperskich, a także biznes plany odwzorowujące prognozowane skutki planowanych reorganizacji, przejęć innych podmiotów, połączenia bądź podziału spółek, podjęcia wspólnych przedsięwzięć itd.

Doradzamy zarówno liderom rynku i powszechnie znanym firmom, jak również małym i średnim przedsiębiorstwom ze wszystkich sektorów gospodarki.

Zawsze jesteśmy całkowicie lojalni wobec klienta, indywidualnie podchodzimy do jego problemów i rzetelnie wykonujemy zlecone nam usługi.

Naszym głównym atutem jest wiedza i doświadczenie naszych konsultantów.

W przestrzeni publicznej dostępnych jest szereg publikacji zawierających wskazówki i rady odnoszące się do sporządzania biznes planów oraz ich zawartości i schematu.

Są one jednak bezużyteczne, jeżeli do modelu nie zostaną wprowadzone wiarygodne dane wejściowe oraz jeżeli na etapie analizy zabraknie profesjonalnego osądu opartego na wiedzy, znajomości rzeczy i doświadczeniu.

Kwalifikacje i wiedza naszych konsultantów oraz ich wieloletnie doświadczenie są gwarancją profesjonalnego sporządzenia biznes planów oraz wiarygodnego przedstawienia wszystkich okoliczności i zmiennych wpływających na przebieg analizowanego przedsięwzięcia oraz obiektywnej oceny jego celowości i efektywności.

Jeżeli macie Państwo pytania dotyczące naszej oferty, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny (mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel.: 22 4361580).

Zawsze jesteśmy lojalni wobec klienta, gwarantujemy indywidualną, kompleksową i profesjonalną obsługę oraz pełną dyskrecję i poufne traktowanie wszelkich informacji.

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty.

 

Dodatkowe informacje dotyczące innych rodzajów świadczonych przez nas usług znajdą Państwo poniżej:

Wycena przedsiębiorstw oraz ich aktywów

Wycena przedsiębiorstwa, wycena zorganizowanych części przedsiębiorstw, wycena udziałów i akcji

Wycena marki i innych aktywów niematerialnych;

Wycena znaków towarowych;

Wyceny dla celów sprawozdawczości finansowej (oszacowanie wartości godziwej, alokacja ceny nabycia)

Wycena wartości rynkowej rekompensat (opłat) restrukturyzacyjnych

Testy na trwałą utratę wartości aktywów

Dokumentacja podatkowa cen transferowych

Dokumentacja cen transferowych oraz doradztwo w zarządzaniu ryzykiem transakcji z podmiotami powiązanymi

Lokalna dokumentacja cen transferowych

Grupowa dokumentacja cen transferowych

Dokumentacja cen transferowych - analiza porównawcza

Polityka cen transferowych

Dokumentacja cen transferowych - wycena wartości rynkowej rekompensat (opłat) restrukturyzacyjnych oraz trudnych do wyceny wartości niematerialnych

Porozumienia w sprawach ustalenia cen transferowych (APA)

Biznes plany, analiza i ocena efektywności inwestycji

Studium wykonalności (feasibility study), analiza efektywności inwestycji

Biznes plan - ocena efektywności projektów inwestycyjnych, optymalizacja struktury finansowania

Doradztwo strategiczne i restrukturyzacja

Doradztwo strategiczne - strategia rozwoju, systemy zarządzania (VBM)

Analiza opcji strategicznych

Optymalizacja modelu biznesowego firmy

Reorganizacja firm

Program restrukturyzacji, strategia rozwoju

Program naprawczy, restrukturyzacja naprawcza firmy

Optymalizacja i projektowanie struktur organizacyjnych oraz systemów zarządzania