Wyceny dla celów sprawozdawczości finansowej (oszacowanie wartości godziwej, alokacja ceny nabycia, testy na utratę wartości)

Gwarantujemy profesjonalne usługi konsultingowe w całym obszarze związanym z wyceną przedsiębiorstw, zorganizowanych części przedsiębiorstw i ośrodków wypracowujących środki pieniężne, jak również wyceną udziałów i akcji oraz wyceną marki, znaków towarowych, know-how, wynalazków, patentów i innych aktywów niematerialnych.

Wyceny te sporządzane są zarówno w związku z transakcjami biznesowymi (na potrzeby nabycia lub sprzedaży) jak również na potrzeby podatkowe, dla celów sprawozdawczości finansowej, na potrzeby kodeksowe bądź w związku ze sporami wymagającymi opinii biegłych sądowych.

We wszystkich tych obszarach mamy olbrzymie doświadczenie (usługi te świadczymy od roku 1992, obsługiwaliśmy firmy z większości branż i sektorów gospodarki, funkcjonujące w różnorodnych formach prawnych i strukturach organizacyjnych: spółki kapitałowe i spółki osobowe, spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe i komunalne, jednoosobowe przedsiębiorstwa osób prowadzących indywidualnie działalność gospodarczą, zakłady budżetowe przekształcane w spółki kapitałowe itd.).

Nasze wyceny wykonywane są zawsze przez doświadczonych analityków o najwyższych kwalifikacjach, mających dodatkowo status biegłych sądowych w danym obszarze specjalizacji.

Wiodącym ekspertem w zakresie wskazanych wyżej wycen jest pan Cezary Cisowski – Dyrektor Zarządu spółki Consultim Sp. z o.o., biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie z zakresu wyceny przedsiębiorstw, wyceny znaków towarowych, zarządzania finansami, strategii rozwoju, oceny efektywności inwestycji.

Szczegółowe informacje na temat wycen, których celem jest oszacowanie aktualnej wartości rynkowej, sporządzanych w związku z transakcjami biznesowymi (na potrzeby nabycia lub sprzedaży) bądź na potrzeby podatkowe, przedstawione zostały w odrębnych artykułach:

Wycena przedsiębiorstwa, wycena zorganizowanych części przedsiębiorstw, wycena udziałów i akcji;

Wycena marki i innych aktywów niematerialnych;

Wycena znaków towarowych;

Wycena wartości rynkowej rekompensat (opłat) restrukturyzacyjnych).

Poniżej przedstawiamy natomiast informacje o najczęściej realizowanych przez nas wycenach dla celów sprawozdawczości finansowej, dokonywanych zgodnie z wymogami i procedurami prawa bilansowego, tj. oszacowaniem wartości godziwej (MSSF 13), alokacją ceny nabycia (MSSF 3) oraz testach na utratę wartości (MSR 36).

 

 Alokacja ceny nabycia (MSSF 3 Połączenia jednostek)

W ramach tego rodzaju usług oferujemy kompleksowe wsparcie w procesie rozliczenia - zgodnie z wymogami prawa bilansowego - transakcji spełniających kryteria połączenia jednostek (alokacja ceny nabycia). W zakres tych usług wchodzi także wykonanie fakultatywnego testu na potrzeby stwierdzenia koncentracji wartości godziwej (test koncentracji).

Alokacja ceny nabycia ma na celu identyfikację i oszacowanie wartości godziwej nabytych składników majątku, a następnie ich ujawnienie w bilansie podmiotu przejmującego.

Istotne przy tym jest, że podmiot przejmujący musi ujawnić nie tylko aktywa już zidentyfikowane w bilansie jednostki przejmowanej, lecz także niezidentyfikowane wcześniej aktywa niematerialne nabyte w ramach transakcji, które należy wycenić według wartości godziwej po raz pierwszy.

Są to zazwyczaj aktywa technologiczne (patenty, know-how, bazy danych, oprogramowanie itd.), rynkowe (znaki towarowe, marka, domeny internetowe itd.), relacyjne (baza klientów i relacje z kontrahentami, kontrakty handlowe, portfel zamówień itd.), umowy licencyjne itd., których jednostka przejęta nie ujmowała jako aktywów, ponieważ wytworzyła je we własnym zakresie i zaliczyła odnośne wydatki do kosztu okresu.

Zakres naszego wsparcia w procesie przeprowadzania alokacji ceny nabycia obejmuje zazwyczaj:

1) wykonanie wycen wartości godziwej możliwych do zidentyfikowania aktywów, zobowiązań i zobowiązań warunkowych jednostki przejmowanej na dzień przejęcia (z wyjątkiem wyceny nieruchomości i innych rzeczowych aktywów trwałych), oraz określenie wartości firmy, odzwierciedlającej oczekiwane przyszłe korzyści ekonomiczne z aktywów, które nie mogą być pojedynczo zidentyfikowane oraz odrębnie ujęte.

W zakres wskazanych wyżej prac wchodzi również identyfikacja i oszacowanie wartości godziwej oraz określenie okresów użytkowania aktywów niematerialnych, nieujawnionych wcześniej w bilansie jednostki przejmowanej.

2) doradztwo we wszystkich innych kwestiach obejmujących identyfikację jednostki przejmującej i przejmowanej, ceny nabycia (wycena kosztu połączenia) oraz kwestie formalne związane z przypisaniem na dzień przejęcia wartości przejmowanym aktywom oraz zobowiązaniom i zobowiązaniom warunkowym, w tym aktywom niematerialnym nieujawnionych wcześniej w bilansie.

 

 Oszacowanie wartości godziwej (MSSF 13 Ustalanie wartości godziwej)

Oferujemy wykonanie wiarygodnych wycen wartości godziwej aktywów, zobowiązań i zobowiązań warunkowych (z wyjątkiem wyceny nieruchomości, maszyn, urządzeń i innych rzeczowych aktywów trwałych).

Stosujemy techniki wyceny, które są odpowiednie do okoliczności i w przypadku których są dostępne dostateczne dane do ustalenia wartości godziwej, przy maksymalnym wykorzystaniu odpowiednich obserwowalnych danych wejściowych i minimalnym wykorzystaniu nieobserwowalnych danych wejściowych.

Oszacowania te przeprowadzane są przez nas co do zasady w oparciu o cenę z aktywnego rynku, w przypadku braku takich cen - cenę otrzymaną przy zastosowaniu modelu wyceny, gdzie wszystkie znaczące dane wejściowe są obserwowalne w sposób bezpośredni lub pośredni. Tylko, gdy nie jest to możliwe, wartość godziwa ustalana jest za pomocą modelu wyceny opartego o dane nieobserwowalne.

Specjalizujemy się w wycenach wartości godziwej aktywów niematerialnych (możliwych do zidentyfikowania niepieniężny składnik aktywów nieposiadających postaci fizycznej) oraz wycenach ośrodków wypracowujących środki pieniężne lub przedsięwzięć.

 

 Testy na trwałą utratę wartości aktywów (MSR 36 Utrata wartości aktywów, Krajowy Standard Rachunkowości Nr 4 Utrata wartości aktywów)

Obowiązkiem aktualizacji wartości bilansowej aktywów i przeprowadzania testów na trwałą utratę wartości objęte są zarówno jednostki sporządzające sprawozdanie finansowe według międzynarodowych zasad rachunkowości MSR/MSSF jak również firmy stosujące krajowe standardy rachunkowości.

Zasada ostrożności nakazuje aktualizację wartości aktywów, w jakiej są one wykazywane w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym, do ich wartości możliwej do odzyskania, jeżeli jest ona niższa od wartości, w której dany składnik aktywów jest wykazywany w księgach rachunkowych na dzień bilansowy.

Test na trwałą utratę wartości aktywów obejmuje w szczególności:

  • identyfikację aktywów podlegających testowi utraty wartości i ustalenie obiektów oceny utraty wartości;
  • analizę przesłanek trwałej utraty wartości oraz ocenę celowości przeprowadzania procedury aktualizacji wyceny;
  • wycenę wartości odzyskiwalnej; ocenę, czy nastąpiła trwała utrata wartości i, jeżeli taka okoliczność zaistniała, ustalenie i rozliczenie odpisu aktualizującego wartość aktywów;
  • analizę uprzednio dokonanych odpisów aktualizujących oraz rekomendacje dotyczące odwrócenia odpisów w przypadku stwierdzenia ustąpienia przesłanek będących powodem aktualizacji.
  • Naszym klientom oferujemy także opcjonalnie wykonanie w kolejnych latach aktualizacji testu na trwałą utratę wartości aktywów.

Aktualizacje takie są niezbędne dla podwyższenia lub odwrócenia odpisu aktualizującego wycenę aktywów, dokonanego uprzednio w toku wyceny bilansowej.

Aktualizacja wyceny, przeprowadzana na potrzeby testu na trwałą utratę wartości aktywów, obejmuje zarówno metodologię testu, jak również weryfikację założeń fundamentalnych oraz danych źródłowych.

Dodatkowo oferujemy wykonanie weryfikacji lub aktualizacji testów utraty wartości sporządzonych samodzielnie przez jednostkę bądź przez inne firmy zewnętrzne.

Procedura testów na trwałą utratę wartości zostały przedstawione szczegółowo w artykule Testy na trwałą utratę wartości aktywów.

 

     Zachęcamy do skorzystania z naszych usług.

Nie jesteśmy wielką firmą i nie świadczymy usług na skalę masową. Dzięki temu jednak maksymalnie dostosowujemy się do oczekiwań tych klientów, którzy wymagają indywidualnej obsługi a także całkowitej poufności.

W związku z tym, z usług naszych korzystają bardzo często firmy dokonujące transakcji bądź operacji o znacznym stopniu skomplikowania, w przypadku których wycena wymaga przeprowadzenia dodatkowych analiz, opracowania indywidualnych modeli oraz wykorzystania innych niż standardowe metod i technik.

Jeżeli macie Państwo pytania dotyczące naszej oferty, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny (mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel.: 22 4361580).