Analiza i ocena opłacalności inwestycji - studium wykonalności

Oferujemy profesjonalne analizy i oceny efektywności inwestycji: zarówno klasyczne studia wykonalności, jak również analizy efektywności projektów inwestycyjnych o wysokiej elastyczności (projekty inwestycyjne realizowanych etapowo lub w sposób sekwencyjny).

Opłacalność takich inwestycji wyliczana jest jako suma zdyskontowanych przepływów pieniężnych netto (NPV) oraz wartości opcji realnej, określonej w zależności od specyfiki przedsięwzięcia inwestycyjnego, zgodnie z modelem Blacka-Scholesa lub modelem dwumianowym. Pozwala to na uwzględnienie w algorytmie oceny efektywności inwestycji wszystkich elementów kształtujących wartość projektu.

Przedmiotem naszej oferty są także typowe studia wykonalności, obejmujące kompleksową analizę i ocenę opłacalności projektów inwestycyjnych.

Studium wykonalności (feasibility study) dostarcza wszelkich danych niezbędnych do oceny opłacalności inwestycji i podjęcia decyzji inwestycyjnej (zarówno z perspektywy inwestora jak i banku lub innej instytucji finansującej projekt).

Studium wykonalności w wersji standardowej obejmuje następujące elementy:

 • Ogólna charakterystyka przedsięwzięcia (projektu inwestycyjnego) - geneza, koncepcja realizacji, uzasadnienie celowości, jego znaczenie dla realizowanej strategii.
 • Szczegółowe informacje o planowanym przedsięwzięciu inwestycyjnym (opis, uwarunkowania techniczne, technologiczne, rynkowe, organizacyjne, źródła finansowania, oczekiwane efekty).
 • Analiza marketingowa (rynek, segmentacja, istniejąca i przyszła konkurencja, kluczowe czynniki sukcesu, analiza PEST, określenie perspektyw i kierunków rozwoju rynku).
 • Założenia marketingowe (marketing-mix).
 • Nakłady na realizację projektu inwestycyjnego (materialne i niematerialne), system organizacji i zarządzania.
 • Założenia planu finansowego przedsięwzięcia inwestycyjnego (łącznie z opisem metody prognozowania, założeniami do prognozy rachunku zysków i strat, przepływów pieniężnych, bilansu oraz charakterystyką metod oceny opłacalności inwestycji).
 • Biznes plan - plan finansowy przedsięwzięcia inwestycyjnego i wariantowa symulacja sprawozdań finansowych.
 • Analiza opłacalności inwestycji (ocena efektywności projektu inwestycyjnego).
 • Zagrożenia i ryzyko inwestycji.
 • Analiza wrażliwości projektu inwestycyjnego na zmianę uwarunkowań zewnętrznych.
 • Scenariusze realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Szczegółowy zakres studium wykonalności zależy od złożoności i specyfiki planowanych inwestycji, celu sporządzania opracowania oraz indywidualnych oczekiwań zleceniodawcy.