Strategia rozwoju firmy, doradztwo strategiczne,
plan strategiczny firmy

Specjalizujemy się w restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz doradztwie strategicznym, koncentrującym się na zarządzaniu procesem tworzenia wartości firmy.

W oparciu o profesjonalną analizę i diagnozę przygotowujemy racjonalne, możliwe do wdrożenia strategie rozwoju i plany strategiczne, które poprawiają efektywność i umożliwiają uzyskanie trwałej przewagi konkurencyjnej na rynku.

Przedmiotem naszej oferty są między innymi programy strategiczne, programy rozwoju, programy restrukturyzacji a także kompleksowe doradztwo strategiczne na wszystkich etapach procesu fuzji i przejęć firm.

Jako jedna z niewielu firm doradczych mamy także znaczące doświadczenie w zarządzaniu na zlecenie dużymi podmiotami gospodarczymi, w których prowadzony jest proces restrukturyzacji (interim management).

Strategia rozwoju firmy definiuje cele strategiczne oraz kluczowe kompetencje niezbędne do ich osiągnięcia, określa przejrzystą strukturę prowadzonej działalności, zapewnia spójność działań na poziomie strategicznym i operacyjnym, wyznacza obszary możliwej synergii działań w poszczególnych obszarach funkcjonalnych. W przypadku przedsiębiorstw zdywersyfikowanych strategia rozwoju firmy jest poszerzona o strategię portfelową.

Audyt wartości i zdefiniowanie strategii rozwoju firmy są pierwszymi elementami tworzenia systemu zarządzania ukierunkowanego na wzrost wartości przedsiębiorstwa (VBM - Value Based Management).

Poprzez doradztwo strategiczne dostarczamy klientom skuteczne narzędzia alokacji zasobów oraz zestaw mierników oceniających sytuację właścicieli (także w trakcie restrukturyzacji).

Strategia wzrostu wartości pozwala na spójne realizowanie bieżących zadań jak i stabilne budowanie pozycji rynkowej i wizerunku firmy w długim okresie. Jest to niezbędny warunek skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem i zapewnienia firmie perspektyw rozwoju.

Skorzystanie z naszych usług doradztwa strategicznego i wdrożenie systemu zarządzania poprzez wartość (VBM) pozwoli na:

  • wzrost efektywności funkcjonowania firmy;
  • wyznaczanie jednoznacznych celów działalności;
  • efektywne alokowanie i zarządzanie kapitałem;
  • optymalizację źródeł finansowania;
  • stworzenie spójnych kryteriów podejmowania decyzji na poziomie strategicznym i operacyjnym.