Ceny transferowe - dokumentacja podatkowa transakcji z podmiotami powiązanymi

Dokumentacja cen transferowych

Oferujemy kompleksowe doradztwo w zarządzaniu ryzykiem podatkowym wynikającym z transakcji z podmiotami powiązanymi, opracowanie modeli biznesowych redukujących to ryzyko oraz profesjonalne wykonanie wszystkich rodzajów dokumentacji podatkowej.

Nasza oferta obejmuje w szczególności:

  • opracowanie polityki cen transferowych opisującej zasady rozliczeń i algorytm kalkulacji cen stosowanych w grupie podmiotów powiązanych;
  • wykonanie dokumentacji podatkowych wszystkich rodzajów transakcji zrealizowanych z podmiotami powiązanymi lub mającymi siedziby w tzw. rajach podatkowych;
  • sporządzenie analiz porównawczych weryfikujących lub wskazujących rynkowy poziom cen w transakcjach z podmiotami powiązanymi;
  • wycenę rynkowej wysokości rekompensat i opłat restrukturyzacyjnych;
  • audyt cen transferowych w transakcjach wykonanych w okresach minionych;
  • określenie strategii obrony przed oszacowaniem dochodu oraz identyfikację instrumentów realizacji tej strategii, w tym sporządzenie dodatkowych dokumentacji zabezpieczających (Defence File).

Podstawowe rodzaje dokumentacji podatkowych oraz analiz i innych usług doradczych oferowanych przez naszą Spółkę opisane zostały poniżej (opis zakresu dokumentacji podatkowych odzwierciedla wymogi dokumentacyjne obowiązujące w stanie prawnym istniejącym w latach 2017-2018).

1. Dokumentacja podstawowa (Local File)

Local File to podstawowa podatkowa dokumentacja cen transferowych (dokumentacja lokalna).

Opisu przebiegu transakcji lub innych zdarzeń objętych dokumentacją dokonywany jest odrębnie dla każdego rodzaju działalności.

Opis ten zawiera analizę funkcjonalną oraz identyfikuje profil funkcjonalny.

Szczegółowy zakres danych ujętych w dokumentacji podstawowej przedstawiony został w punkcie Dokumentacja lokalna (Local File).

2. Analiza danych porównawczych (Benchmark)

W przypadku spełnienia się określonych przesłanek, dokumentacja podatkowa (dokumentacja lokalna) musi być w stanie prawnym obowiązującym w latach 2017-2018 obligatoryjnie poszerzona o analizę porównawczą (Benchmark).

Te dodatkowe obowiązki dokumentacyjne nałożone zostały na podmioty:

a) których przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych, przekroczyły w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartość 10,0 mln euro
albo
b) posiadające udziały w spółce niebędącej osobą prawną, której przychody lub koszty, w rozumieniu obowiązujących tę spółkę przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych przekroczyły w poprzednim roku obrotowym w rozumieniu tych przepisów równowartość 10,0 mln euro.

Analizy danych porównawczych jest analizą danych podmiotów niezależnych lub danych ustalonych w transakcjach z podmiotem niezależnym, uznanych za porównywalne do warunków ustalonych w transakcjach z podmiotem powiązanym, wykorzystanych do kalkulacji rozliczeń, wraz z podaniem źródła tych danych.

Analiza porównawcza sporządzana jest w oparciu o dane porównywalne o podmiotach mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli dane są dostępne.

W przypadku braku danych do przeprowadzenia analizy danych porównawczych, sporządzany i załączany do dokumentacji podatkowej jest opis zgodności warunków transakcji oraz innych zdarzeń, ustalonych z podmiotami powiązanymi, z warunkami, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty.

Szczegółowy zakres analizy danych porównawczych przedstawiony został w punkcie Analiza danych porównawczych (Benchmark).

3. Dokumentacja grupowa (Master File)

Master File to rozwinięta, grupowa dokumentacja cen transferowych, obejmująca informacje o grupie podmiotów powiązanych, w skład której wchodzi podatnik lub spółka niebędąca osobą prawną.

Obowiązek przedłożenia dokumentacji grupowej zawierającej informację o grupie podmiotów powiązanych powstaje, jeżeli przychody podmiotu zobowiązanego do dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi lub jego koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, przekroczyły w przypadku podatnika w roku poprzedzającym rok podatkowy, a w przypadku spółki niebędącej osobą prawną w poprzednim roku obrotowym w rozumieniu przepisów o rachunkowości, równowartość 20,0 mln euro.

Szczegółowy zakres danych ujętych w dokumentacji grupowej przedstawiony został w punkcie  Dokumentacja grupowa (Master File).

 4. Aktualizacje dokumentacji podatkowej

Dokumentacja podatkowa dotycząca kontynuowanych w kolejnym roku podatkowym transakcji lub innych zdarzeń, podlega okresowemu przeglądowi i aktualizacji.

Oferujemy wykonanie  aktualizacji wszystkich rodzajów  dokumentacji podatkowych.

5.  Wycena wartości rynkowej rekompensat (opłat) restrukturyzacyjnych

Organy podatkowe są uprawnione do badania rynkowości procesów restrukturyzacyjnych dokonywanych w ramach grup kapitałowych, w tym w szczególności procesów obejmujących połączenia bądź podział spółek lub też zmianą ich profilu funkcjonalnego w wyniku przeniesienia istotnych ekonomicznie funkcji, ryzyk lub aktywów.

Tej grupie podmiotów oferujemy wykonanie kompletnej i spójnej dokumentacji podatkowej procesów restrukturyzacji oraz sporządzenie niezależnej wyceny wartości rynkowej rekompensat (opłat) restrukturyzacyjnych i przygotowanie wszelkich innych koniecznych analiz tworzących dokumentację zabezpieczającą, uzasadniającą wysokość opłat restrukturyzacyjnych oraz ich rynkowy charakter.

Wycena opłaty restrukturyzacyjnej uwzględnia perspektywę obu podmiotów powiązanych uczestniczących w transakcji, a wszelkie przyjęte w wycenie parametry bazują na racjonalnych przesłankach biznesowych i są zgodne z metodologią.

6. Dokumentacja podatkowa transakcji wykonanych w okresach minionych oraz przygotowanie dokumentacji zabezpieczających (Defence File)

Oferujemy kompetentne doradztwo ukierunkowane na minimalizację ryzyka podatkowego generowanego przez transakcje z podmiotami powiązanymi zrealizowane w okresach minionych (organy podatkowe mają możliwość weryfikacji cen transferowych aż do momentu upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych, tj. generalnie w okresie do 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku).

Nasza oferta obejmuje w szczególności wykonanie zaległych dokumentacji cen transferowych, weryfikację i aktualizację dokumentacji podatkowych przygotowanych samodzielnie przez podatników oraz wykonanie dodatkowych dokumentacji zabezpieczających (Defence File) dla transakcji kluczowych, generujących największe ryzyko podatkowe.

Oferowane przez nas dokumentacje zabezpieczające kompleksowo identyfikują uwarunkowania i okoliczności istotne dla ustalenia warunków transakcji oraz obejmują wszystkie analizy niezbędne dla określenia wpływu czynników obiektywnych na wynik transakcji z podmiotem powiązanym.

 

    Jesteśmy do Państwa dyspozycji i możemy zagwarantować profesjonalne usługi konsultingowe w całym obszarze związanym z zarządzaniem ryzykiem podatkowym wynikającym z transakcji z podmiotami powiązanymi.

Mamy olbrzymie doświadczenie w sporządzaniu dokumentacji podatkowych cen transferowych zarówno w przypadku wszystkich rodzajów transakcji standardowych, jak również skomplikowanych transakcji finansowych, procesów restrukturyzacji działalności, wspólnych przedsięwzięć oraz transakcji, których przedmiotem były prawa do znaków towarowych i innych aktywów niematerialnych.

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty.

Jeżeli macie Państwo pytania dotyczące naszej oferty lub chcecie zamówić usługę, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny (mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; telefon: +48 22 436 15 80).

Dodatkowe informacje dotyczące problematyki cen transferowych i świadczonych przez nas usług znajdą Państwo także w artykułach zamieszczonych poniżej:

 Dokumentacja podatkowa - dokumentacja lokalna (Local File)

 Dokumentacja podatkowa - analiza danych porównawczych (Benchmark)

 Dokumentacja podatkowa - dokumentacja grupowa (Master File)

 Polityka cen transferowych

 Wycena wartości rynkowej rekompensat (opłat) restrukturyzacyjnych

 Uprzednie porozumienia cenowe (APA)

 Podmioty zobowiązane do sporządzania dokumentacji podatkowej

 Progi istotności transakcji

 Analiza funkcjonalna i profil funkcjonalny podmiotów powiązanych