Dokumentacja podatkowa - analiza danych porównawczych (Benchmark)

Oferujemy profesjonalne wykonanie wszystkich rodzajów dokumentacji podatkowych, zgodnie ze szczegółowymi uregulowaniami ustawowymi obowiązującymi w danym okresie.

Do sporządzania analizy danych porównawczych (Benchmark) w stanie prawnym istniejącym w latach 2017-2018 zobowiązane są podmioty dokonujące transakcji z podmiotami powiązanymi lub ujmujące w księgach rachunkowych inne zdarzenia objęte obowiązkiem dokumentacyjnym:

a) których przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych, przekroczyły w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartość 10,0 mln euro

albo

b) posiadające udziały w spółce niebędącej osobą prawną, której przychody lub koszty, w rozumieniu obowiązujących tę spółkę przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych przekroczyły w poprzednim roku obrotowym w rozumieniu tych przepisów równowartość 10,0 mln euro.

Analizy danych porównawczych jest analizą danych podmiotów niezależnych lub danych ustalonych w transakcjach z podmiotem niezależnym, uznanych za porównywalne do warunków ustalonych w transakcjach z podmiotem powiązanym, wykorzystanych do kalkulacji rozliczeń, wraz z podaniem źródła tych danych.

Analiza porównawcza sporządzana jest w oparciu o dane porównywalne o podmiotach mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli dane są dostępne.

W przypadku braku danych do przeprowadzenia analizy danych porównawczych, sporządzany jest opis zgodności warunków transakcji oraz innych zdarzeń, ustalonych z podmiotami powiązanymi, z warunkami, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty.

Analiza danych porównawczych obejmuje między innymi dane dotyczące:

a) strony transakcji lub innego zdarzenia, które podlegają analizie danych porównawczych, a jeżeli wymaga tego sposób zastosowania metody kalkulacji dochodów (straty) – dwóch lub więcej stron transakcji lub innego zdarzenia, wraz z wyjaśnieniem powodów wyboru analizowanej strony transakcji lub innego zdarzenia,

b) założeń stanowiących podstawę analizy danych porównawczych, które wpływają na wartość rynkową przedmiotu transakcji lub innego zdarzenia, wraz z uzasadnieniem powodów uznania, że dany wybór pozwala na uzyskanie na podstawie dostępnych danych i informacji największej porównywalności transakcji lub innych zdarzeń, w zakresie:

  • cech charakterystycznych dóbr, usług lub innych świadczeń, które są przedmiotem porównywanych transakcji lub innych zdarzeń,
  • przebiegu transakcji lub innego zdarzenia, w tym analizy funkcjonalnej,
  • warunków określonych w porównywanych transakcjach lub innych zdarzeniach,
  • warunków istniejących na porównywanych rynkach, w tym kryteriów porównywalności wpływających na uznanie danego obszaru geograficznego, krajowego lub zagranicznego, za rynek porównywalny,
  • stosowanej strategii gospodarczej,

c) przyczyn zastosowania danych porównawczych pochodzących z jednego roku lub danych wieloletnich, wykorzystanych do analizy sytuacji gospodarczej podmiotów niezależnych uznanych za porównywalne,

d) danych porównawczych, w tym danych finansowych lub wskaźników finansowych, odnoszących się do operacji gospodarczych z podmiotami niezależnymi lub zawieranych między podmiotami niezależnymi, które podatnik wykorzystał do zastosowania metody kalkulacji dochodów (straty) lub które odrzucił z powodu braku porównywalności, z podaniem informacji na temat źródła i sposobu pozyskania tych danych oraz cen lub wskaźników finansowych dotyczących tych transakcji lub innych zdarzeń,

e) zastosowanych korekt, wraz z uzasadnieniem konieczności ich dokonania, eliminujących rozbieżności pomiędzy wykorzystanymi danymi porównawczymi dotyczącymi transakcji, innych zdarzeń lub podmiotów a analizowaną transakcją lub innym zdarzeniem,

f) wyznaczonego punktu lub przedziału rynkowego wraz z opisem ewentualnego wykorzystania miar statystycznych do tego celu, wraz z uzasadnieniem przyjęcia, że warunki transakcji lub innego zdarzenia nie różnią się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty,

g) przyczyn braku którejkolwiek z informacji wskazanych powyżej – w przypadku gdy przeprowadzenie analizy danych porównawczych nie wymaga ich posiadania lub użycia.

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty.

Jeżeli macie Państwo pytania dotyczące naszej oferty lub chcecie zamówić usługę, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny (mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; telefon: +48 22 436 15 80).

Dodatkowe informacje dotyczące problematyki cen transferowych i świadczonych przez nas usług znajdą Państwo także w artykułach zamieszczonych poniżej:

Doradztwo w zarządzaniu ryzykiem podatkowym wynikającym z transakcji z podmiotami powiązanymi

Dokumentacja podatkowa - dokumentacja lokalna (Local File)

Dokumentacja podatkowa - dokumentacja grupowa (Master File)

Polityka cen transferowych

Wycena wartości rynkowej rekompensat (opłat) restrukturyzacyjnych

Uprzednie porozumienia cenowe (APA)

Podmioty zobowiązane do sporządzania dokumentacji podatkowej

Progi istotności transakcji

Analiza funkcjonalna i profil funkcjonalny podmiotów powiązanych