Dokumentacja cen transferowych - analiza porównawcza

Oferujemy profesjonalne i rzetelne wykonanie dokumentacji cen transferowych wszystkich rodzajów transakcji kontrolowanych, zgodnie z kryteriami i wymogami określonymi w obowiązujących przepisach prawa podatkowego.

Jeżeli macie Państwo pytania dotyczące naszej oferty wykonania dokumentacji cen transferowych, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny (mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel. 22 4361580).

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług.

Usługi te mają charakter kompleksowy – uzupełnieniem usług oferowanych przez Biuro Doradztwa Gospodarczego "Consultim" Sp. z o.o. są usługi doradztwa podatkowego świadczone przez podmiot powiązany - Kancelarię Doradztwa Podatkowego „Consultim Tax”.

Kancelaria Doradztwa Podatkowego „Consultim Tax” oferuje między innymi bieżące doradztwo podatkowe, obejmujące pełen zakres obowiązków podatkowych i celnych klienta, maksymalnie redukujące ryzyko podatkowe, a także doradztwo transakcyjne w indywidualnych projektach oraz reprezentowanie klientów w postępowaniach przed organami podatkowymi i sądami.

Szczegółowe informacje dotyczące usług doradztwa podatkowego znajdą Państwo na stronie Doradztwo podatkowe.

Poniżej przedstawiamy natomiast podstawowe informacje prezentujące zakres analizy porównawczej, będącej kluczowym elementem lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Z zastrzeżeniem wyjątków zdefiniowanych w ustawie, analiza cen transferowych obejmuje zawsze analizę danych podmiotów niepowiązanych lub transakcji zawieranych z podmiotami niepowiązanymi lub pomiędzy podmiotami niepowiązanymi uznanych za porównywalne do warunków ustalonych w transakcjach kontrolowanych („analizę porównawczą”) lub alternatywnie analizę wykazującą zgodność warunków, na jakich została zawarta transakcja kontrolowana, z warunkami, jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane („analizę zgodności”) – w przypadku gdy sporządzenie analizy porównawczej nie jest właściwe w świetle danej metody weryfikacji cen transferowych lub nie jest możliwe przy zachowaniu należytej staranności.

W zakres analizy cen transferowych wchodzą następujące elementy:

a) wskazanie metody zastosowanej do weryfikacji ceny transferowej, wraz z uzasadnieniem jej wyboru,

b) wskazanie strony lub transakcji podlegającej badaniu w ramach analizy cen transferowych, jeżeli wynika to z metody zastosowanej do weryfikacji ceny transferowej, wraz z uzasadnieniem wyboru,

c) opis analizy porównawczej, przeprowadzonej z wykorzystaniem metody wskazanej zgodnie z lit. a, bądź opis analizy zgodności, jeżeli nie jest sporządzany opis analizy porównawczej,

e) odniesienie ceny transferowej do wyniku analiz, wraz z uzasadnieniem odchyleń, jeżeli wystąpiły.

Wartość rynkowa to - w rozumieniu przepisów o cenach transferowych - wartość, jaką ustaliłyby podmioty niepowiązane działające w porównywalnych okolicznościach

Za porównywalne uznać można natomiast takie transakcje, w których żadna z ewentualnych różnic pomiędzy porównywanymi transakcjami lub podmiotami nie mogłaby w sposób istotny wpłynąć na cenę przedmiotu takiej porównywalnej transakcji lub można dokonać racjonalnie dokładnych korekt porównywalności eliminujących istotne efekty takich różnic.

Oceniając porównywalność transakcji, bierze się pod uwagę jedynie te różnice pomiędzy porównywanymi transakcjami lub podmiotami, które mają istotny wpływ na poziom ceny transferowej, określonej za pomocą najbardziej odpowiedniej metody w transakcji kontrolowanej.

Istotne jest także, iż przeprowadzając badanie porównywalności, należy ujawnić dane porównawcze, ich źródło, sposób pozyskania oraz wszelkie inne informacje wykorzystane w tym celu.

W ramach badania porównywalności uwzględniane są w szczególności następujące kryteria porównywalności:

 • cechy charakterystyczne dóbr, usług lub innych świadczeń,
 • przebieg transakcji, w tym funkcje, jakie pełnią podmioty w porównywanych transakcjach, angażowane przez nie aktywa oraz ponoszone ryzyka, uwzględniając zdolność stron transakcji do pełnienia danej funkcji oraz ponoszenia danego ryzyka,
 • warunki transakcji określone w umowie, porozumieniu lub innym dowodzie dokumentującym te warunki,
 • warunki ekonomiczne występujące w czasie i miejscu, w których dokonano transakcji, strategię gospodarczą

– w zakresie, w jakim kryteria te mają lub mogą mieć istotny wpływ na warunki ustalone lub narzucone między podmiotami powiązanymi.

W odniesieniu do transakcji kontrolowanych obejmujących wartości niematerialne, badanie porównywalności uwzględnia również ocenę zdolności stron transakcji do pełnienia danej funkcji oraz ponoszenia danego ryzyka w zakresie:

 • posiadania tytułu prawnego do wartości niematerialnych, jego ochrony i utrzymania;
 • tworzenia wartości niematerialnych, w tym ich opracowywania;
 • rozwijania wartości niematerialnych, w tym ich ulepszania;
 • wykorzystania wartości niematerialnych.

W przypadku transakcji kontrolowanych obejmujących trudne do wyceny wartości niematerialne, przeprowadzając badanie porównywalności należy uwzględnić również ocenę:

1) czy podmioty niepowiązane w porównywalnych okolicznościach:

 • dokonałyby rekalkulacji wysokości pierwotnie ustalonej ceny w oparciu o klauzulę umowną dotyczącą zmiany ceny,
 • renegocjowałyby pierwotnie ustalone warunki, w tym wysokość ceny przedmiotu transakcji,
 • przyjęłyby do rozliczenia porównywalnej transakcji płatności warunkowe;

2) czy przeprowadzając prognozę ceny transferowej na dzień zawarcia transakcji uwzględniono wszystkie możliwe do przewidzenia przez podmiot powiązany okoliczności, mające wpływ na wysokość ceny transferowej.

Kluczowe etapy badanie porównywalności to:

 • określenie okresu, jaki powinien zostać objęty badaniem;
 • analiza informacji dotyczących podmiotu powiązanego i jego otoczenia gospodarczego;
 • analiza wszelkich okoliczności badanej transakcji kontrolowanej, jakie mogą mieć istotny wpływ na poziom ceny transferowej, z uwzględnieniem pełnionych funkcji, angażowanych aktywów oraz ponoszonych ryzyk, oraz - w przypadku gdy wymaga tego zastosowanie najbardziej odpowiedniej metody - wybór podmiotu badanego;
 • weryfikacja, czy istnieją wewnętrzne dane porównawcze, które mogą zostać wykorzystane na potrzeby badania porównywalności;
 • identyfikacja dostępnych zewnętrznych źródeł danych porównawczych;
 • wybór najbardziej odpowiedniej metody oraz wskaźnika finansowego, w przypadku gdy analiza wskaźnika finansowego jest niezbędna do prawidłowego zastosowania najbardziej odpowiedniej metody;
 • analiza dostępnych danych porównawczych, w szczególności pod kątem ich porównywalności z badaną transakcją;
 • dokonanie korekt porównywalności, jeżeli są one niezbędne do uzyskania wyższego stopnia porównywalności danych porównawczych do badanej transakcji kontrolowanej;
 • kalkulacja wyników badania porównywalności oraz ich interpretację.

Ceny transferowe weryfikowane są w trakcie analizy jedną z metod zdefiniowanych w przepisach prawa podatkowego (metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej, ceny odprzedaży, koszt plus, podziału zysku, marży transakcyjnej netto) lub w szczególnych przypadkach inną adekwatną techniką wyceny.

 

Dodatkowe informacje dotyczące problematyki cen transferowych i świadczonych przez nas usług znajdą Państwo także w artykułach zamieszczonych poniżej:

Dokumentacja cen transferowych oraz doradztwo w zarządzaniu ryzykiem transakcji z podmiotami powiązanymi
Lokalna dokumentacja cen transferowych
Grupowa dokumentacja cen transferowych
Dokumentacja cen transferowych - wycena wartości rynkowej rekompensat (opłat) restrukturyzacyjnych oraz trudnych do wyceny wartości niematerialnych
Porozumienia w sprawach ustalenia cen transferowych (APA)
Polityka cen transferowych