Porozumienia w sprawach ustalenia cen transferowych (APA)

 Przesłanki zawarcia porozumienia

APA (advance pricing arrangement) to rodzaj umowy zawieranej między podatnikiem a organem podatkowym, w której organ akceptuje wybór oraz sposób stosowania metody ustalania ceny transferowej w transakcjach pomiędzy podatnikiem i podmiotami z nim powiązanymi.

Porozumienie takie ma formę decyzji administracyjnej, organem właściwym do jego zawarcia jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej.

Wykorzystanie procedury uprzedniego porozumienia cenowego jest efektywnym narzędziem redukcji ryzyka podatkowego.

W ramach tej procedury, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w ustawie, organ podatkowy właściwy w sprawie porozumienia, na wniosek podmiotu krajowego, uznaje porównywalność istotnych warunków ustalonych pomiędzy tym podmiotem krajowym a powiązanym z nim podmiotem lub podmiotami z warunkami, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, oraz potwierdza prawidłowość wyboru metody ustalania cen transferowych w uznanych przez ten organ warunkach, w tym określa:

  • profil funkcjonalny podmiotów powiązanych, których dotyczą uznane warunki, obejmujący w szczególności pełnione funkcje, ponoszone ryzyka i zaangażowane aktywa;
  • algorytm kalkulacji ceny transferowej;
  • inne reguły stosowania metody ustalania cen transferowych.

Analogicznie, organ podatkowy właściwy w sprawie porozumienia, na wniosek podmiotu krajowego, uznaje porównywalność istotnych warunków ustalonych w umowie o podziale kosztów zawartej z powiązanym z nim podmiotem lub podmiotami z warunkami, jakie ustaliłyby między sobą podmioty niezależne, w tym:

  • profil funkcjonalny podmiotów powiązanych, pomiędzy którymi została zawarta umowa o podziale kosztów, obejmujący w szczególności pełnione funkcje, ponoszone ryzyka i zaangażowane aktywa;
  • algorytm podziału kosztów;
  • inne reguły podziału kosztów.

Decyzja organu podatkowego w sprawie uznania prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny transferowej stanowi formalne potwierdzenie rynkowego charakteru ceny i dochodu określonego w transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Jeżeli podatnik przestrzega ustaleń uzgodnionych podczas zawierania porozumienia z organami podatkowymi, tak ustalone ceny transferowe nie mogą być kwestionowane w trakcie ewentualnych kontroli podatkowych.

Zawarcie porozumienia znacząco ułatwia więc planowanie podatkowe oraz zwiększa przewidywalność i bezpieczeństwo prowadzenia działalności gospodarczej.

Zakres naszej oferty

Pomimo że uprzednie porozumienie cenowe ma ostatecznie formę decyzji administracyjnej, procedura jego zawarcia ma charakter negocjacyjny i bazuje na wniosku podatnika, zawierającym szereg analiz, prognoz, opisów i propozycji, a także spełniającym określone kryteria formalnych.

Oferujemy kompetentne doradztwo w całym tym procesie.

W szczególności oferujemy przygotowanie wszystkich koniecznych analiz, opisów, prognoz itd. oraz sporządzenie kompletnego wniosku o zawarcie porozumienia, udział w negocjacjach (spotkanie wstępne, spotkania uzgodnieniowe) oraz monitorowanie porozumienia.

Zawsze jesteśmy lojalni wobec klienta, gwarantujemy pełną dyskrecję i poufne traktowanie wszelkich informacji.

Jeżeli macie Państwo pytania dotyczące naszej oferty, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny (mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel. 22 4361580).

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług.

Usługi te mają charakter kompleksowy – uzupełnieniem usług oferowanych przez Biuro Doradztwa Gospodarczego "Consultim" Sp. z o.o. są usługi doradztwa podatkowego świadczone przez podmiot powiązany - Kancelarię Doradztwa Podatkowego „Consultim Tax”.

Kancelaria Doradztwa Podatkowego „Consultim Tax” oferuje między innymi bieżące doradztwo podatkowe, obejmujące pełen zakres obowiązków podatkowych i celnych klienta, maksymalnie redukujące ryzyko podatkowe, a także doradztwo transakcyjne w indywidualnych projektach oraz reprezentowanie klientów w postępowaniach przed organami podatkowymi i sądami.

Szczegółowe informacje dotyczące usług doradztwa podatkowego znajdą Państwo na stronie Doradztwo podatkowe.

Dodatkowe informacje dotyczące problematyki cen transferowych i świadczonych przez nas usług znajdą Państwo także w artykułach zamieszczonych poniżej:

Dokumentacja cen transferowych oraz doradztwo w zarządzaniu ryzykiem transakcji z podmiotami powiązanymi
Lokalna dokumentacja cen transferowych
Grupowa dokumentacja cen transferowych
Dokumentacja cen transferowych - analiza porównawcza
Polityka cen transferowych
Dokumentacja cen transferowych - wycena wartości rynkowej rekompensat (opłat) restrukturyzacyjnych oraz trudnych do wyceny wartości niematerialnych