Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych (APA)

 

Przesłanki zawarcia APA

APA (advance pricing arrangements) to formalne porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych między podatnikiem a organem podatkowym.

Jest to rodzaj umowy zawieranej między podatnikiem a organem podatkowym, w której organ akceptuje wybór i sposób stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej stosowanej w relacjach podatnika i podmiotów z nim powiązanych.

Wykorzystanie procedury uprzedniego porozumienia cenowego jest efektywnym narzędziem ograniczenia ryzyka nieprawidłowego ustalania cen transakcyjnych oraz zakwestionowania sposobu ich ustalania przez organy podatkowe.

Zawarcie porozumienia znacząco ułatwia planowanie podatkowe, zwiększa przewidywalność i bezpieczeństwo prowadzenia działalności gospodarczej i pozwala uniknąć czasochłonnego procesu kontroli cen transferowych.

Uprzednie porozumienie cenowe definiuje metody kalkulacji, które będą stosowane w transakcjach z podmiotem powiązanym oraz stanowi potwierdzenie rynkowego charakteru ceny i dochodu uzyskiwanego w tych transakcjach.

APA zawierane jest na okres do pięciu lat. Po upływie tego okresu porozumienie może zostać odnowione (w uproszczonej procedurze), jeśli kluczowe jego elementy nie uległy zasadniczej zmianie.

Rodzaje APA

Uprzednie porozumienie cenowe może mieć charakter jedno-, dwu- lub wielostronny.

Cechą charakterystyczną porozumień jednostronnych jest to, że procedura toczy się między podatnikiem a organem podatkowym.

Porozumienia dwu- i wielostronne zawierane są przez ministra finansów z organem podatkowym właściwym dla drugiej strony transakcji (podmiotu powiązanego z podatnikiem).

Po zawarciu tego porozumienia wydawana jest decyzja administracyjna dla podatnika.

Procedura zawierania porozumień APA

W przypadku porozumień jednostronnych podstawę prawną zawarcia APA stanowi Ordynacja podatkowa.

Podstawą prawną do prowadzenia dwu- lub wielostronnych APA - poza przepisami Ordynacji podatkowej - są również przepisy odpowiednich umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, regulujące procedurę wzajemnego porozumiewania się (odpowiedniki art. 25 Modelowej Konwencji OECD).

Przed formalnym złożeniem wniosku, z którym wiąże się konieczność uiszczenia opłaty, podmiot zainteresowany zawarciem porozumienia może zwrócić się do organu właściwego w sprawie porozumienia o wyjaśnienie wszelkich wątpliwości dotyczących zawierania porozumienia w indywidualnej sprawie, w szczególności celowości zawierania porozumienia, zakresu niezbędnych informacji, trybu i przypuszczalnego terminu zawarcia porozumienia oraz przewidywanych warunków i czasu jego obowiązywania.

Wniosek o zawarcie APA podlega opłacie wpłacanej na rachunek organu właściwego w sprawie porozumienia.

Wysokość opłaty od wniosku w sprawie porozumienia wynosi 1 procent wartości transakcji będącej przedmiotem porozumienia, przy czym dla porozumienia:

  • jednostronnego, dotyczącego wyłącznie podmiotów krajowych wynosi nie mniej niż 5000 zł i nie więcej niż 50 000 zł, natomiast dla porozumienia dotyczącego podmiotu zagranicznego – nie mniej niż 20 000 zł i nie więcej niż 100 000 zł;
  • dwustronnego lub wielostronnego – wynosi nie mniej niż 50 000 zł i nie więcej niż 200 000 zł.
Zakres oferty

Pomimo że uprzednie porozumienie cenowe ma ostatecznie formę decyzji administracyjnej, procedura APA ma charakter negocjacyjny.

Procedura zawarcia porozumienia cenowego obejmuje wiele etapów – oferujemy kompetentne doradztwo w całym tym procesie.

W szczególności oferujemy przygotowanie kompletnego wniosku o zawarcie APA, udział w negocjacjach oraz monitorowanie porozumienia.

Proces ten jest długotrwały i wymaga przedstawienia przez podatnika szeregu dokumentów, analiz i danych.

Kluczowe znaczenie w całej procedurze ma wniosek o zawarcie APA.

Podatnik wnioskujący o zawarcie porozumienia jest obowiązany do przedstawienia propozycji warunków na jakich porozumienie to ma być zawarte, wraz z uzasadnieniem i dokumentami mającymi wpływ na przedstawione propozycje, w tym:

1) wybranej metody podziału kosztów;

2) opisu sposobu stosowania proponowanej metody w odniesieniu do przedmiotu decyzji w sprawie porozumienia, w szczególności do wskazania algorytmu podziału kosztów, prognoz finansowych, na których opiera się kalkulacja ceny transakcyjnej, analizy danych porównawczych, jakie wykorzystano do kalkulacji ceny transakcyjnej;

3) okoliczności mogących mieć wpływ na prawidłowe ustalenie ceny transakcyjnej, w szczególności: warunków ustalonych między podmiotami powiązanymi w związku z zawarciem umowy o podziale kosztów, w tym zasad przystąpienia do umowy i odstąpienia od umowy o podziale kosztów, analizy aktywów, funkcji i ryzyk podmiotów powiązanych, które mają być objęte decyzją w sprawie porozumienia, opisu przewidywanych kosztów i wartości wkładów związanych z przedmiotem wniosku, opisu strategii gospodarczej podmiotów powiązanych, o których mowa w art. 20a § 2 Ordynacji podatkowej, i innych okoliczności, jeżeli ta strategia lub te okoliczności mają wpływ na algorytm podziału kosztów, danych dotyczących sytuacji gospodarczej w branży, w której prowadzi działalność wnioskodawca, w tym danych dotyczących operacji gospodarczych zawieranych przez podmioty niepowiązane, które wykorzystano do sporządzenia kalkulacji ceny transakcyjnej, struktury organizacyjnej i kapitałowej wnioskodawcy oraz podmiotów, z którymi została zawarta umowa o podziale kosztów, oraz opisu stosowanych przez te podmioty zasad rachunkowości finansowej;

4) dokumentów mających istotny wpływ na wysokość ceny transakcyjnej, w szczególności tekstów umów, porozumień i innych dokumentów wskazujących na zamiary podmiotów powiązanych;

5) propozycji okresu obowiązywania decyzji wraz ze wskazaniem, czy wniosek dotyczy porozumienia rozpoczynającego się od dnia złożenia wniosku;

6) wykazu podmiotów powiązanych, pomiędzy którymi została zawarta umowa o podziale kosztów, wraz z ich zgodą na przedłożenie organowi właściwemu w sprawie porozumienia wszelkich dokumentów dotyczących porozumienia i złożenia niezbędnych wyjaśnień;

7) opisu założeń krytycznych, na których oparta jest zdolność wskazanej we wniosku metody podziału kosztów do dokładnego odzwierciedlenia zasady ceny rynkowej, w szczególności warunków przystąpienia do umowy i odstąpienia od umowy o podziale kosztów.

Rekomendacje

Zawarcie APA rekomendujemy przede wszystkim firmom dokonującym transakcji powtarzalnych, dotyczących podstawowej działalności operacyjnej oraz dokonującym transakcji o skomplikowanej strukturze biznesowej, w przypadku których pełnią one unikalne funkcje, przyczyniające się w istotnym stopniu do tworzenia wartości dodanej transakcji, a także transakcji, w które zaangażowane są aktywa niematerialne o znaczącej wartości.

Oferujemy kompetentne doradztwo w całym procesie uzyskiwania APA. Naszym klientom zapewniamy także wsparcie w całym obszarze związanym z transakcjami z podmiotami powiązanymi oraz doradztwo w kwestiach związanych z redukcją ryzyka wynikającego ze stosowania cen transferowych.

Zawsze jesteśmy lojalni wobec klienta, gwarantujemy pełną dyskrecję i poufne traktowanie wszelkich informacji.

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług.

Jeżeli macie Państwo pytania dotyczące naszej oferty lub chcecie zamówić usługę, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny (mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; telefon: +48 22 436 15 80).

Dodatkowe informacje dotyczące problematyki cen transferowych i świadczonych przez nas usług znajdą Państwo także w artykułach zamieszczonych poniżej:

 Doradztwo w zarządzaniu ryzykiem podatkowym wynikającym z transakcji z podmiotami powiązanymi

 Dokumentacja podatkowa - dokumentacja lokalna (Local File)

 Dokumentacja podatkowa - analiza danych porównawczych (Benchmark)

 Dokumentacja podatkowa - dokumentacja grupowa (Master File)

 Polityka cen transferowych

 Wycena wartości rynkowej rekompensat (opłat) restrukturyzacyjnych

  Podmioty zobowiązane do sporządzania dokumentacji podatkowej

 Progi istotności transakcji

 Analiza funkcjonalna i profil funkcjonalny podmiotów powiązanych