Ceny transferowe - dokumentacja wymagana do zawarcia porozumień w sprawach ustalenia cen (APA)

Przesłanki zawarcia APA

Wykorzystanie procedury uprzedniego porozumienia cenowego (APA) jest metodą redukcji ryzyka podatkowego wynikającego z transakcji z podmiotem powiązanym.

Uzyskanie APA znacząco ułatwia planowanie podatkowe, zwiększa przewidywalność i bezpieczeństwo prowadzenia działalności gospodarczej i pozwala uniknąć czasochłonnego procesu kontroli cen transferowych.

Uprzednie porozumienie cenowe definiuje metody kalkulacji, które będą stosowane w transakcjach z podmiotem powiązanym oraz stanowi potwierdzenie rynkowego charakteru ceny i dochodu uzyskiwanego w tych transakcjach. W konsekwencji, ceny transferowe określone zgodnie z metodologią wskazaną w APA nie mogą być kwestionowane, o ile oczywiście podatnik przestrzega całości ustaleń przyjętych w porozumieniu.

Uprzednie porozumienie cenowe może mieć charakter jedno-, dwu- lub wielostronny.

Ma ono postać decyzji administracyjnej wydanej przez organ podatkowy (w Polsce przez Ministra Finansów) na wniosek podatnika w oparciu o przepisy Ordynacji podatkowej.

Zakres oferty

Pomimo że uprzednie porozumienie cenowe ma ostatecznie formę decyzji administracyjnej, procedura APA ma charakter negocjacyjny, a decyzja wydana przez Ministra Finansów faktycznie stanowi jedynie formalne potwierdzenie dokonanych uzgodnień.

Procedura zawarcia porozumienia cenowego obejmuje wiele etapów – oferujemy kompetentne doradztwo w całym tym procesie, w szczególności przygotowanie kompletnego wniosku do Ministra Finansów, udział w negocjacjach oraz monitorowanie porozumienia. Proces ten jest długotrwały i wymaga przedstawienia przez podatnika szeregu dokumentów, analiz i danych.

Kluczowe znaczenie ma wniosek o zawarcie APA. Podmiot wnioskujący o zawarcie APA obowiązany jest do wskazania wybranej metody ustalania ceny transakcyjnej, w szczególności wskazania jednej z metod, o których mowa w przepisach o podatku dochodowym, i przedstawienia propozycji jej stosowania oraz warunków, o których mowa w art. 20a § 1 Ordynacji podatkowej, wraz z uzasadnieniem i dokumentami mającymi wpływ na przedstawione propozycje.

W szczególności konieczne jest przedstawienie:

1) opisu sposobu stosowania proponowanej metody w odniesieniu do przedmiotu wniosku, w tym wskazanie: algorytmu kalkulacji ceny transakcyjnej, prognoz finansowych, na których opiera się kalkulacja ceny transakcyjnej, analizy danych porównawczych, jakie wykorzystano do kalkulacji ceny transakcyjnej;

2) okoliczności mogących mieć wpływ na prawidłowe ustalenie ceny transakcyjnej, w szczególności:

-  warunków ustalonych między podmiotami, w tym opisu przebiegu transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, która ma być przedmiotem decyzji,

-  analizy aktywów, funkcji i ryzyk podmiotów powiązanych wnioskujących o wydanie decyzji w sprawie porozumienia, a także opisu przewidywanych kosztów związanych z transakcją,

-  opisu strategii gospodarczej podmiotów powiązanych i innych okoliczności, jeżeli ta strategia lub okoliczności mają wpływ na cenę transakcyjną,

-  danych dotyczących sytuacji gospodarczej w branży, w której prowadzi działalność wnioskodawca, w tym danych dotyczących operacji gospodarczych zawieranych przez podmioty niepowiązane, które wykorzystano do sporządzenia kalkulacji ceny transakcyjnej,

-  struktury organizacyjnej i kapitałowej wnioskodawcy i podmiotów z nim powiązanych oraz opisu stosowanych przez te podmioty zasad rachunkowości finansowej;

3) dokumentów mających istotny wpływ na warunki transakcji, w szczególności tekstów umów, porozumień i innych dokumentów wskazujących na zamiary podmiotów powiązanych;

4) propozycji okresu obowiązywania porozumienia wraz ze wskazaniem, czy wniosek dotyczy porozumienia rozpoczynającego się od dnia złożenia wniosku;

5) wykazu podmiotów powiązanych, biorących udział w ustalaniu warunków, wraz z ich pisemną zgodą na przedłożenie organowi właściwemu w sprawie porozumienia wszelkich dokumentów dotyczących przedmiotu decyzji w sprawie porozumienia i złożenia niezbędnych wyjaśnień;

6) opisu założeń krytycznych, na których oparta jest zdolność metody do dokładnego odzwierciedlenia cen transakcyjnych zgodnie z zasadą ceny rynkowej.

Rekomendacje

Zawarcie APA rekomendujemy przede wszystkim firmom dokonującym transakcji powtarzalnych, dotyczących podstawowej działalności operacyjnej oraz dokonującym transakcji o skomplikowanej strukturze biznesowej, w przypadku których pełnią one unikalne funkcje, przyczyniające się w istotnym stopniu do tworzenia wartości dodanej transakcji, a także transakcji, w które zaangażowane są aktywa niematerialne o znaczącej wartości.

Oferujemy kompetentne doradztwo w całym procesie uzyskiwania APA.

Naszym klientom zapewniamy także wsparcie w całym obszarze związanym z transakcjami z podmiotami powiązanymi oraz doradztwo w kwestiach związanych z redukcją ryzyka wynikającego ze stosowania cen transferowych. Zawsze jesteśmy lojalni wobec klienta, gwarantujemy pełną dyskrecję i poufne traktowanie wszelkich informacji.

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług.