Dokumentacja podatkowa - dokumentacja grupowa (Master File)

Master File to rozwinięta, grupowa dokumentacja cen transferowych, obejmująca szczegółowe informacje o grupie podmiotów powiązanych, w skład której wchodzi podatnik lub spółka niebędąca osobą prawną, objęta obowiązkiem dokumentacyjnym.

W stanie prawnym istniejącym w latach 2017-2018, obowiązek przedłożenia dokumentacji grupowej zawierającej informację o grupie podmiotów powiązanych powstaje, jeżeli przychody podmiotu zobowiązanego do dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi lub jego koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, przekroczyły w przypadku podatnika w roku poprzedzającym rok podatkowy, a w przypadku spółki niebędącej osobą prawną w poprzednim roku obrotowym w rozumieniu przepisów o rachunkowości, równowartość 20,0 mln euro.

Dokumentacja grupowa sporządzana w stanie prawnym istniejącym w latach 2017-2018 zawiera informacje o grupie podmiotów powiązanych, w skład której wchodzi podatnik, obejmujące w szczególności:

  • wskazanie podmiotu powiązanego, który sporządził informacje o grupie podmiotów powiązanych, wraz z podaniem daty składania przez niego zeznania podatkowego;
  • strukturę organizacyjną grupy podmiotów powiązanych;
  • opis zasad wyznaczania cen transakcyjnych (polityki cen transakcyjnych) stosowanych przez grupę podmiotów powiązanych;
  • opis przedmiotu i zakresu działalności prowadzonej przez grupę podmiotów powiązanych;
  • opis posiadanych, tworzonych, rozwijanych i wykorzystywanych w działalności przez grupę podmiotów powiązanych istotnych wartości niematerialnych;
  • opis sytuacji finansowej podmiotów tworzących grupę wraz ze sprawozdaniem skonsolidowanym podmiotów powiązanych tworzących grupę podmiotów powiązanych;
  • opis zawartych przez podmioty tworzące grupę podmiotów powiązanych porozumień w sprawach podatku dochodowego z administracjami podatkowymi państw innych niż Rzeczpospolita Polska, w tym jednostronnych uprzednich porozumień cenowych.

Opisy zawarte w sporządzanej przez nas dokumentacji grupowej obejmują w szczególności:

1)      schemat struktury organizacyjnej oraz jej opis wskazujący nazwy, formy prawne i miejsca siedziby podmiotów powiązanych w grupie podmiotów powiązanych, wraz z informacją na temat podmiotów powiązanych posiadających udział w kapitale tych podmiotów;

2)      informacje o zasadach wyznaczania cen transakcyjnych (polityka cen transakcyjnych) stosowanych przez grupę podmiotów powiązanych w odniesieniu do:

a)      usług, w tym sposobu przypisania kosztów tych usług i wyznaczania wynagrodzenia za te usługi,

b)      wartości niematerialnych, w tym efektów prac badawczo-rozwojowych,

c)      finansowania działalności gospodarczej podmiotów powiązanych, w szczególności udzielonych lub otrzymanych kredytów lub pożyczek, umów o zarządzaniu płynnością finansową oraz udzielonych lub otrzymanych gwarancji lub poręczeń, a w przypadku finansowania oferowanego przez wybrany podmiot powiązany z grupy – wraz z informacją o nazwie podmiotu pełniącego taką rolę oraz miejscu efektywnego zarządu tym podmiotem,

3)      opis przedmiotu i zakresu działalności prowadzonej przez grupę podmiotów powiązanych, w tym informacje dotyczące:

a)      czynników biznesowych wpływających w największym stopniu na zyski osiągane przez grupę podmiotów powiązanych,

b)      istotnych łańcuchów wartości dodanej, przedstawione również w formie diagramu, wraz z opisem profili funkcjonalnych podmiotów powiązanych dokonujących transakcji lub innych zdarzeń w ramach danego łańcucha,

c)      usług świadczonych przez podmioty powiązane w ramach istotnego łańcucha wartości dodanej, wraz ze zwięzłym opisem tych usług, z wyłączeniem usług badawczo-rozwojowych i usług o niskiej wartości dodanej,

d)      rynków geograficznych, na których osiągane jest co najmniej 10% zysków w ramach poszczególnych istotnych łańcuchów wartości dodanej,

e)      zachodzących w danym roku przeniesień między podmiotami powiązanymi funkcji, aktywów lub ryzyk, także w drodze restrukturyzacji, fuzji, przejęć lub zbycia inwestycji, w zakresie poszczególnych istotnych łańcuchów wartości dodanej, wpływających na:

  • dochód (stratę) tych podmiotów, w tym podlegające wypłacie kompensaty za takie przeniesienie, lub
  • zakres produktów lub usług oferowanych przez grupę podmiotów powiązanych, lub
  • liczbę rynków, na których są oferowane produkty lub usługi grupy podmiotów powiązanych;

4)      opis istotnych wartości niematerialnych, w tym informacje dotyczące:

a)      strategii grupy podmiotów powiązanych w odniesieniu do wartości niematerialnych w zakresie ich  posiadania, w tym ochrony i utrzymania, tworzenia, rozwijania i wykorzystania,

b)      największych, pod względem liczby zatrudnionych pracowników, ośrodków prowadzących prace badawczo - -rozwojowe w ramach grupy podmiotów powiązanych oraz kraju ich siedziby,

c)      nazw podmiotów zarządzających pracami badawczo-rozwojowymi w ramach grupy podmiotów powiązanych oraz kraju ich siedziby,

d)      wartości niematerialnych należących do podmiotów powiązanych w grupie, wpływających na wycenę cen transakcyjnych w transakcjach między podmiotami powiązanymi, dla poszczególnych istotnych łańcuchów wartości dodanej, uzupełnione o informację o podmiocie posiadającym tytuł prawny do tych wartości wraz z określeniem rodzaju tego tytułu prawnego, a w przypadku gdy żaden z podmiotów powiązanych nie posiada tytułu prawnego do tych wartości – uzupełnione o informację o podmiocie zarządzającym tymi wartościami lub kontrolującym te wartości,

e)      umów lub porozumień między podmiotami powiązanymi odnoszących się do wartości niematerialnych wykorzystywanych w grupie podmiotów powiązanych, globalnie lub na danym rynku geograficznym, dla poszczególnych istotnych łańcuchów wartości dodanej, w tym umów o wspólnych przedsięwzięciach, umów o prowadzenie prac badawczo-rozwojowych oraz umów licencyjnych,

f)       zmiany podmiotu posiadającego tytuł prawny do wartości niematerialnych, zmiany podmiotu zarządzającego tymi wartościami lub kontrolującego te wartości lub zmiany podmiotu powiązanego korzystającego z tych wartości, wraz ze wskazaniem kraju siedziby tych podmiotów oraz wypłaconego z tego tytułu wynagrodzenia lub kompensaty;

5)      opis sytuacji finansowej podmiotów tworzących grupę, w tym opis sposobu finansowania grupy podmiotów powiązanych przez podmioty niezależne, zawierający listę otrzymanych od podmiotów niezależnych kredytów oraz pożyczek, które stanowią ponad 5% sumy finansowania zewnętrznego grupy podmiotów powiązanych.

 

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty.

Jeżeli macie Państwo pytania dotyczące naszej oferty lub chcecie zamówić usługę, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny (mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; telefon: +48 22 436 15 80).

Dodatkowe informacje dotyczące problematyki cen transferowych i świadczonych przez nas usług znajdą Państwo także w artykułach zamieszczonych poniżej:

Doradztwo w zarządzaniu ryzykiem podatkowym wynikającym z transakcji z podmiotami powiązanymi

Dokumentacja podatkowa - dokumentacja lokalna (Local File)

Dokumentacja podatkowa - analiza danych porównawczych (Benchmark)

Polityka cen transferowych

Wycena wartości rynkowej rekompensat (opłat) restrukturyzacyjnych

Uprzednie porozumienia cenowe (APA)

Podmioty zobowiązane do sporządzania dokumentacji podatkowej

Progi istotności transakcji

Analiza funkcjonalna i profil funkcjonalny podmiotów powiązanych