Grupowa dokumentacja cen transferowych

Oferujemy profesjonalne i rzetelne wykonanie dokumentacji cen transferowych wszystkich rodzajów transakcji kontrolowanych oraz wszelkich innych dokumentacji i wycen redukujących ryzyko podatkowe, a także wsparcie w raportowaniu i wypełnieniu innych obowiązków dokumentacyjnych.

Jeżeli macie Państwo pytania dotyczące naszej oferty, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny (mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel. 22 4361580).

Nasze usługi mają charakter kompleksowy – uzupełnieniem usług oferowanych przez Biuro Doradztwa Gospodarczego "Consultim" Sp. z o.o. są usługi doradztwa podatkowego świadczone przez podmiot powiązany - Kancelarię Doradztwa Podatkowego „Consultim Tax”.

Kancelaria Doradztwa Podatkowego „Consultim Tax” oferuje między innymi bieżące doradztwo podatkowe, obejmujące pełen zakres obowiązków podatkowych i celnych klienta, maksymalnie redukujące ryzyko podatkowe, a także doradztwo transakcyjne w indywidualnych projektach oraz reprezentowanie klientów w postępowaniach przed organami podatkowymi i sądami.

Szczegółowe informacje dotyczące usług doradztwa podatkowego znajdą Państwo na stronie Doradztwo podatkowe.

Poniżej przedstawiamy natomiast podstawowe informacje prezentujące zakres dokumentacji grupowej oraz kryteria stosowane przy jej sporządzaniu.

Podmioty powiązane konsolidowane metodą pełną lub proporcjonalną, które są obowiązane do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, mają obowiązek dołączenia do tej dokumentacji dodatkowego elementu: grupowej dokumentacji cen transferowych, sporządzonej za rok obrotowy, jeżeli należą do grupy podmiotów powiązanych:

 • dla której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe;
 • której skonsolidowane przychody przekroczyły w poprzednim roku obrotowym kwotę 200,0 mln zł lub jej równowartość.

Grupowa dokumentacja cen transferowych może być sporządzona przez podmiot powiązany obowiązany do dołączania grupowej dokumentacji cen transferowych lub inny podmiot należący do grupy podmiotów powiązanych.

Sporządzenie grupowej dokumentacji cen transferowych przez inny podmiot z grupy podmiotów powiązanych nie zwalnia jednak z odpowiedzialności za zgodność tej dokumentacji z wymogami wskazanymi w ustawie.

Grupowa dokumentacja cen transferowych zawiera następujące elementy dotyczące grupy kapitałowej w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy o rachunkowości:

1) opis tej grupy;

2) opis istotnych wartości niematerialnych i prawnych tej grupy;

3) opis istotnych transakcji finansowych tej grupy;

4) informacje finansowe i podatkowe tej grupy.

Podstawowe informacje charakteryzujące poszczególne elementy grupowej dokumentacji cen transferowych przedstawione zostały poniżej.

1. Opis grupy kapitałowej

Ten element grupowej dokumentacji cen transferowych zawiera:

a) opis lub schemat struktury właścicielskiej grupy kapitałowej wraz z podaniem nazwy i siedziby lub miejsca zarządu podmiotów wchodzących w jej skład,

b) opis przedmiotu i zakresu działalności prowadzonej przez grupę kapitałową, obejmujący:

 • opis najistotniejszych czynników decydujących o przewadze konkurencyjnej i możliwościach rozwoju grupy kapitałowej, opis lub schemat łańcucha wartości dla pięciu najistotniejszych pod względem przychodów grup produktów lub usług oraz takich grup produktów lub usług, z których przychody stanowią powyżej 5% skonsolidowanych przychodów grupy kapitałowej, wraz ze wskazaniem głównych rynków geograficznych dla tych grup produktów lub usług,
 • wyszczególnienie i opis istotnych umów lub porozumień zawieranych między podmiotami powiązanymi grupy kapitałowej, w zakresie usług, innych niż usługi dotyczące badań i rozwoju, zawierający w szczególności opis zdolności głównych usługodawców do świadczenia istotnych usług wewnątrzgrupowych oraz informację w zakresie polityki cen transferowych grupy w odniesieniu do alokacji kosztów usług wewnątrzgrupowych i zasad ustalania cen za te usługi,
 • opis analizy funkcjonalnej przedstawiający istotny udział podmiotów powiązanych w tworzeniu wartości w ramach grupy kapitałowej, w tym istotne funkcje pełnione przez te podmioty powiązane, ponoszone przez nie istotne ryzyka i angażowane istotne aktywa,
 • informację o istotnych transakcjach restrukturyzacji oraz transakcjach związanych ze zmianami własnościowymi, w tym przejęciach, połączeniach i likwidacjach, przeprowadzonych w sprawozdawczym roku obrotowym grupy kapitałowej.

2. Opis istotnych wartości niematerialnych i prawnych grupy kapitałowej

Ta część grupowej dokumentacji cen transferowych obejmuje:

 • ogólny opis strategii grupy kapitałowej w zakresie tworzenia, rozwoju, własności oraz wykorzystania wartości niematerialnych i prawnych wraz z informacją o lokalizacji istotnych ośrodków badawczo-rozwojowych oraz lokalizacji ośrodków zarządzających funkcjami badawczo-rozwojowymi,
 • wykaz wartości niematerialnych i prawnych lub ich grup istotnych z punktu widzenia cen transferowych wraz ze wskazaniem podmiotów posiadających tytuły prawne do tych wartości,
 • wykaz istotnych umów lub porozumień zawartych pomiędzy podmiotami powiązanymi grupy kapitałowej dotyczących wartości niematerialnych i prawnych, w tym umów o podziale kosztów, umów o prowadzenie prac badawczo-rozwojowych i umów licencyjnych,
 • opis polityki cen transferowych grupy kapitałowej w zakresie działalności badawczo-rozwojowej oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • ogólny opis istotnych zmian w zakresie kontroli i własności wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z tych wartości, wraz ze wskazaniem zaangażowanych podmiotów, ich siedziby lub miejsca zarządu oraz wypłaconego z tytułu tych zmian wynagrodzenia lub rekompensaty.

3. Opis istotnych transakcji finansowych grupy kapitałowej

Ten element dokumentacji zawiera w szczególności:

 • ogólny opis sposobu finansowania działalności grupy kapitałowej, w tym informacje o istotnych umowach dotyczących finansowania zawartych z podmiotami niepowiązanymi,
 • wskazanie podmiotów pełniących funkcje w zakresie centralnego finansowania w ramach grupy kapitałowej oraz ich siedziby i miejsca sprawowania faktycznego zarządu,
 • ogólny opis polityki cen transferowych w zakresie finansowania pomiędzy podmiotami powiązanymi.

4. Informacje finansowe i podatkowe grupy kapitałowej

Uzupełnieniem grupowej dokumentacji cen transferowych są dokumenty prezentujące stan majątkowy i finansowy oraz wynik finansowy grupy kapitałowej oraz inne dokumenty istotne dla realizacji obowiązku dokumentacyjnego, w szczególności:

a) roczne skonsolidowane sprawozdanie grupy kapitałowej,

b) wykaz i opis zawartych przez podmioty powiązane grupy kapitałowej jednostronnych uprzednich porozumień cenowych lub innych interpretacji podatkowych dotyczących przypisania dochodu pomiędzy państwami.

 

Dodatkowe informacje dotyczące problematyki cen transferowych i świadczonych przez nas usług znajdą Państwo także w artykułach zamieszczonych poniżej:

Dokumentacja cen transferowych oraz doradztwo w zarządzaniu ryzykiem transakcji z podmiotami powiązanymi
Lokalna dokumentacja cen transferowych
Dokumentacja cen transferowych - analiza porównawcza
Dokumentacja cen transferowych - wycena wartości rynkowej rekompensat (opłat) restrukturyzacyjnych oraz trudnych do wyceny wartości niematerialnych
Porozumienia w sprawach ustalenia cen transferowych (APA)
Polityka cen transferowych