Polityka cen transferowych

Oferujemy kompleksowe doradztwo w zarządzaniu ryzykiem podatkowym wynikającym z transakcji z podmiotami powiązanymi, w tym  profesjonalne wykonanie wszystkich rodzajów dokumentacji podatkowej oraz opracowanie polityki cen transferowych opisującej zasady rozliczeń i algorytm kalkulacji cen stosowanych w grupie podmiotów powiązanych.

Opracowanie polityki cen transferowych i jej przyjęcie przez jednostkę w postaci formalnego dokumentu jest narzędziem redukcji ryzyka w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz stanowić może narzędzie zarzadzania finansowego poszczególnymi podmiotami zgodnie z wyznaczonymi celami strategicznymi.

Polityka cen transferowych transparentnie przedstawia jednolity schemat rozliczeń i algorytm kalkulacji cen transakcyjnych w poszczególnych typach transakcjach pomiędzy jednostkami powiązanymi oraz stanowi wzorzec dla dokumentowania poszczególnych transakcji dla celów podatkowych.

Opracowanie będące przedmiotem naszej oferty spełnia wszystkie kryteria określone w przepisach podatkowych obowiązujących w momencie jej sporządzenia i obejmuje w szczególności:

  1. Analizę obowiązujących regulacji prawnych określających obowiązki podatników w zakresie dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi z punktu widzenia uwarunkowań kluczowych dla jednostek grupy podmiotów powiązanych.
  2. Opis podmiotów oraz analizę struktury organizacyjnej grupy  i wewnętrznych podsystemów zarządzania.
  3. Analizę strategii jednostek tworzących grupę.
  4. Analizę transakcji realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi tworzącymi grupę w okresie bieżącym oraz w latach poprzednich.
  5. Analizę możliwych do wystąpienia transakcji w przyszłości (symulacja możliwych do wystąpienia transakcji na podstawie przeanalizowanych danych oraz analizy celów strategicznych).
  6. Analizę rachunku kosztów.
  7. Analizę systemu oceny indywidualnych podmiotów powiązanych funkcjonujących w ramach Grupy
  8. Cel i zakres polityki cen transferowych w grupie podmiotów powiązanych.
  9. Rekomendowaną politykę cen transferowych w grupie , w tym:

-  Metodologię cen transferowych;

-  Kryteria wyboru metody ustalania ceny transferowej w poszczególnych rodzajach transakcji;

-  Sposób stosowania wybranej metody ustalania cen transferowych w  poszczególnych rodzajach transakcji;

-  Opisy wymagane przez obowiązujące uregulowania prawne.

   

    Opis polityki cen transakcyjnych jest jednym z elementów dokumentacji grupowej (Master file). Opis ten powinien obejmować informacje dotyczące zasad wyznaczania cen transakcyjnych stosowanych przez grupę podmiotów powiązanych w odniesieniu do:

a) usług, w tym sposobu przypisania kosztów tych usług i wyznaczania wynagrodzenia za te usługi;

b) wartości niematerialnych, w tym efektów prac badawczo-rozwojowych;

c) finansowania działalności gospodarczej podmiotów powiązanych w grupie podmiotów powiązanych, niezależnie od formy tego finansowania, w szczególności udzielonych lub otrzymanych kredytów lub pożyczek, umów o zarządzaniu płynnością finansową oraz udzielonych lub otrzymanych gwarancji lub poręczeń, a w przypadku finansowania oferowanego przez wybrany podmiot powiązany z grupy – wraz z informacją o nazwie podmiotu pełniącego taką rolę oraz miejscu efektywnego zarządu tym podmiotem;

d) innych niż wskazane w lit. a–c obszarów działalności grupy, w stosunku do których podatnik uzna za stosowne określenie zasad wyznaczania cen transakcyjnych.

 

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty.

Jeżeli macie Państwo pytania dotyczące naszej oferty lub chcecie zamówić usługę, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny (mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; telefon: +48 22 436 15 80).

Dodatkowe informacje dotyczące problematyki cen transferowych i świadczonych przez nas usług znajdą Państwo także w artykułach zamieszczonych poniżej:

Doradztwo w zarządzaniu ryzykiem podatkowym wynikającym z transakcji z podmiotami powiązanymi

Dokumentacja podatkowa - dokumentacja lokalna (Local File)

Dokumentacja podatkowa - analiza danych porównawczych (Benchmark)

Dokumentacja podatkowa - dokumentacja grupowa (Master File)

Wycena wartości rynkowej rekompensat (opłat) restrukturyzacyjnych

Uprzednie porozumienia cenowe (APA)

Podmioty zobowiązane do sporządzania dokumentacji podatkowej

Progi istotności transakcji

Analiza funkcjonalna i profil funkcjonalny podmiotów powiązanych