Lokalna dokumentacja cen transferowych

Oferujemy profesjonalne i rzetelne wykonanie dokumentacji cen transferowych wszystkich rodzajów transakcji kontrolowanych oraz wszelkich innych dokumentacji i wycen redukujących ryzyko podatkowe, a także wsparcie w raportowaniu i wypełnieniu innych obowiązków dokumentacyjnych.

Jeżeli macie Państwo pytania dotyczące naszej oferty, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny (mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel. 22 4361580).

Nasze usługi mają charakter kompleksowy – uzupełnieniem usług oferowanych przez Biuro Doradztwa Gospodarczego "Consultim" Sp. z o.o. są usługi doradztwa podatkowego świadczone przez podmiot powiązany - Kancelarię Doradztwa Podatkowego „Consultim Tax”.

Kancelaria Doradztwa Podatkowego „Consultim Tax” oferuje między innymi bieżące doradztwo podatkowe, obejmujące pełen zakres obowiązków podatkowych i celnych klienta, maksymalnie redukujące ryzyko podatkowe, a także doradztwo transakcyjne w indywidualnych projektach oraz reprezentowanie klientów w postępowaniach przed organami podatkowymi i sądami.

Szczegółowe informacje dotyczące usług doradztwa podatkowego znajdą Państwo na stronie Doradztwo podatkowe.

Poniżej przedstawiono natomiast podstawowe informacje oddające specyfikę lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Celem dokumentacji cen transferowych jest wykazanie rynkowego charakteru transakcji kontrolowanej.

Z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w ustawie, lokalna dokumentacja cen transferowych jest sporządzana dla transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, której wartość, pomniejszona o podatek od towarów i usług, przekracza w roku obrotowym progi dokumentacyjne (opisane szczegółowo w punkcie Dokumentacja cen transferowych - progi istotności dla wartości transakcji kontrolowanej).

Do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych są obowiązani także podatnicy:

1) dokonujący, bezpośrednio lub pośrednio, zapłaty należności na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, jeżeli łączna kwota wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku obrotowym łączna kwota wymagalnych w tym roku świadczeń przekracza 100.000 zł lub równowartość tej kwoty, lub

2) zawierający z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową:

a) umowę spółki niebędącej osobą prawną, jeżeli łączna wartość wniesionych przez wspólników wkładów przekracza 100.000 zł lub równowartość tej kwoty, lub

b) umowę wspólnego przedsięwzięcia lub inną umowę o podobnym charakterze, w których wartość wspólnie realizowanego przedsięwzięcia określona w umowie, a w przypadku braku określenia w umowie tej wartości, przewidywana na dzień zawarcia umowy, przekracza 100.000 zł lub równowartość tej kwoty.

Lokalna dokumentacja cen transferowych zawiera następujące elementy:

1) opis podmiotu powiązanego;

2) opis transakcji, w tym analizę funkcji, ryzyk i aktywów;

3) analizę cen transferowych, w tym:

a) analizę danych podmiotów niepowiązanych lub transakcji zawieranych z podmiotami niepowiązanymi lub pomiędzy podmiotami niepowiązanymi uznanych za porównywalne do warunków ustalonych w transakcjach kontrolowanych („analizę porównawczą”), albo

b) analizę wykazującą zgodność warunków, na jakich została zawarta transakcja kontrolowana, z warunkami, jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane („analizę zgodności”) – w przypadku gdy sporządzenie analizy porównawczej nie jest właściwe w świetle danej metody weryfikacji cen transferowych lub nie jest możliwe przy zachowaniu należytej staranności;

4) informacje finansowe.

Podmioty powiązane konsolidowane metodą pełną lub proporcjonalną, które są obowiązane do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych mają obowiązek dołączenia do tej dokumentacji dodatkowego elementu: grupowej dokumentacji cen transferowych, sporządzonej za rok obrotowy, jeżeli należą do grupy podmiotów powiązanych:

1) dla której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe;

2) której skonsolidowane przychody przekroczyły w poprzednim roku obrotowym kwotę 200,0 mln zł lub jej równowartość.

Szczegółowy zakres grupowej dokumentacji cen transferowych przedstawiony został w punkcie Grupowa dokumentacja cen transferowych (Master File).

Poniżej przedstawiono najważniejsze informacje opisujące poszczególne elementy lokalnej dokumentacja cen transferowych:

1.Opis podmiotu powiązanego

Opis podmiotu powiązanego to szczegółowe dane przedstawiające:

 • opis struktury zarządczej i schemat organizacyjny podmiotu powiązanego,
 • opis podstawowej działalności podmiotu powiązanego, w tym wskazanie przedmiotu prowadzonej działalności, wskazanie rynków geograficznych, na których podmiot powiązany prowadzi działalność, opis branży i otoczenia rynkowego, w ramach których podmiot powiązany prowadzi działalność, ze wskazaniem wpływu warunków ekonomicznych i regulacyjnych oraz wskazaniem kluczowych konkurentów, opis strategii gospodarczej, informację o istotnych ekonomicznie funkcjach, aktywach lub ryzykach, mających wpływ na podmiot powiązany, które zostały przeniesione w roku obrotowym i w roku poprzedzającym rok obrotowy, jeżeli takie przeniesienie nastąpiło.

2. Opis transakcji

Ta część lokalnej dokumentacja cen transferowych zawiera w szczególności analizę funkcji, ryzyk i aktywów.

Przedstawia ona między innymi:

 • przedmiot i rodzaj transakcji kontrolowanej,
 • informację o podmiotach powiązanych uczestniczących w dokonaniu transakcji kontrolowanej zawierającą nazwę i siedzibę lub miejsce zarządu, numer identyfikacji podatkowej, a w przypadku jego braku inny numer identyfikacyjny wraz z określeniem jego rodzaju, wskazanie przedmiotu podstawowej działalności, rodzaj powiązań występujących pomiędzy tymi podmiotami,
 • analizę funkcjonalną podmiotów powiązanych uczestniczących w dokonaniu transakcji kontrolowanej, z uwzględnieniem istotnych zmian w porównaniu do poprzedniego roku obrotowego, zawierającą opis wykonywanych funkcji, ponoszonych ryzyk, w tym zdolności do ich ponoszenia, angażowanych aktywów,
 • sposób kalkulacji ceny transferowej, wraz z przyjętymi założeniami,
 • wartość transakcji kontrolowanej, określoną zgodnie ze szczegółowymi kryteriami wskazanymi w ustawie, z podziałem na kontrahentów,
 • otrzymane lub przekazane płatności związane z transakcją kontrolowaną, w tym dokonane potrącenia wzajemnych wierzytelności,
 • umowy, porozumienia wewnątrzgrupowe lub inne dokumenty dotyczące transakcji kontrolowanej,
 • porozumienia lub interpretacje podatkowe dotyczące transakcji kontrolowanej, w tym uprzednie porozumienia cenowe, zawarte z administracjami podatkowymi państw innych niż Rzeczpospolita Polska lub wydane przez te administracje.

3. Analiza cen transferowych

Analiza cen transferowych obejmuje analizę danych podmiotów niepowiązanych lub transakcji zawieranych z podmiotami niepowiązanymi lub pomiędzy podmiotami niepowiązanymi uznanych za porównywalne do warunków ustalonych w transakcjach kontrolowanych („analizę porównawczą”) lub alternatywnie analizę wykazującą zgodność warunków, na jakich została zawarta transakcja kontrolowana, z warunkami, jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane („analizę zgodności”) – w przypadku gdy sporządzenie analizy porównawczej nie jest właściwe w świetle danej metody weryfikacji cen transferowych lub nie jest możliwe przy zachowaniu należytej staranności.

W zakres analizy cen transferowych wchodzą następujące elementy:

 • wskazanie metody zastosowanej do weryfikacji ceny transferowej, wraz z uzasadnieniem jej wyboru,
 • wskazanie strony lub transakcji podlegającej badaniu w ramach analizy cen transferowych, jeżeli wynika to z metody zastosowanej do weryfikacji ceny transferowej, wraz z uzasadnieniem wyboru,
 • opis analizy porównawczej, przeprowadzonej z wykorzystaniem metody wskazanej zgodnie z lit. a, bądź opis analizy zgodności, jeżeli nie jest sporządzany opis analizy porównawczej,
 • odniesienie ceny transferowej do wyniku analiz, wraz z uzasadnieniem odchyleń, jeżeli wystąpiły.

 

Dodatkowe informacje dotyczące problematyki cen transferowych i świadczonych przez nas usług znajdą Państwo także w artykułach zamieszczonych poniżej:

Dokumentacja cen transferowych oraz doradztwo w zarządzaniu ryzykiem transakcji z podmiotami powiązanymi
Grupowa dokumentacja cen transferowych
Dokumentacja cen transferowych - analiza porównawcza
Dokumentacja cen transferowych - wycena wartości rynkowej rekompensat (opłat) restrukturyzacyjnych oraz trudnych do wyceny wartości niematerialnych
Porozumienia w sprawach ustalenia cen transferowych (APA)
Polityka cen transferowych