Dokumentacja podatkowa - dokumentacja lokalna (Local File)

Oferujemy profesjonalne wykonanie wszystkich rodzajów dokumentacji podatkowych, zgodnie ze szczegółowymi uregulowaniami ustawowymi obowiązującymi w danym okresie.

W przypadku transakcji z podmiotami powiązanymi i innych zdarzeń objętych obowiązkiem dokumentacyjnym w stanie prawnym istniejącym w latach 2017-2018, dokumentacja lokalna obejmuje w szczególności następujące elementy:

1.  Opis transakcji lub innych zdarzeń skutkujących powstaniem obowiązku dokumentacyjnego zawierający:

 • wskazanie rodzaju i przedmiotu tych transakcji lub innych zdarzeń,
 • dane finansowe, w tym przepływy pieniężne dotyczące tych transakcji lub innych zdarzeń,
 • dane identyfikujące podmioty powiązane dokonujące tych transakcji lub ujmujące te zdarzenia,
 • opis przebiegu tych transakcji lub innych zdarzeń, w tym funkcji wykonywanych przez podmioty będące stronami transakcji, angażowanych przez nie aktywów bilansowych i pozabilansowych, kapitału ludzkiego oraz ponoszonych ryzyk,
 • wskazanie metody i sposobu kalkulacji dochodu (straty) wraz z uzasadnieniem ich wyboru, w tym algorytmu kalkulacji rozliczeń dotyczących tych transakcji lub innych zdarzeń oraz sposobu wyliczenia wartości rozliczeń wpływających na dochód (stratę) podatnika, a w przypadkach określonych w ustawie również pozostałych wspólników spółki niebędącej osobą prawną;
2.  Opis danych finansowych podatnika (lub – w przypadkach wskazanych w ustawie - spółki niebędącej osobą prawną), pozwalający na porównanie rozliczeń wskazanych w punkcie poprzedzającym z danymi wynikającymi z zatwierdzonego sprawozdania finansowego, jeżeli obowiązek jego sporządzenia wynika z obowiązujących podatnika lub spółkę przepisów o rachunkowości;
3.  Informacje o podatniku (lub – w przypadkach wskazanych w ustawie – o spółce niebędącej osobą prawną), obejmujące opis:
 • struktury organizacyjnej i struktury zarządczej,
 • przedmiotu i zakresu prowadzonej działalności,
 • realizowanej strategii gospodarczej, w tym przeprowadzonych w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy przeniesień pomiędzy podmiotami powiązanymi istotnych ekonomicznie funkcji, aktywów lub ryzyk, mających wpływ na dochód (stratę) podatnika,
 • otoczenia konkurencyjnego;

4.  Dokumenty, w szczególności:

 • umowy, porozumienia zawarte pomiędzy podmiotami powiązanymi lub inne dokumenty, dotyczące transakcji lub innych zdarzeń rodzących obowiązek dokumentacyjny, umowę spółki niebędącej osobą prawną, umowę wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze, dokumentujące zasady przyznawania praw wspólnikom (stronom umowy) do udziału w zysku oraz uczestnictwa w stratach,
 • porozumienia w sprawach podatku dochodowego zawarte z administracjami podatkowymi państw innych niż Rzeczpospolita Polska, dotyczące transakcji lub innych zdarzeń skutkujących powstaniem obowiązku dokumentacyjnego, w szczególności uprzednie porozumienia cenowe.

Dane finansowe, w tym przepływy pieniężne dotyczące dokumentowanych transakcji lub innych dokumentowanych zdarzeń, obejmują także informacje (przedstawione odrębnie dla każdego rodzaju działalności, z podziałem na państwa lub terytoria niebędące państwami oraz podmioty powiązane, których dotyczy transakcja lub inne zdarzenie), przedstawiające:

 • wartość transakcji lub innych zdarzeń w danym roku podatkowym, wynikającą z wystawionych lub otrzymanych faktur, a jeżeli faktury nie są wystawiane lub otrzymywane – z umów lub innych dokumentów,
 • otrzymane lub przekazane płatności związane z tymi transakcjami lub zdarzeniami.

Opisu przebiegu transakcji lub innych zdarzeń objętych dokumentacją dokonywany jest odrębnie dla każdego rodzaju działalności. Opis ten zawiera analizę funkcjonalną oraz identyfikuje profil funkcjonalny.

 

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty.

Jeżeli macie Państwo pytania dotyczące naszej oferty lub chcecie zamówić usługę, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny (mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; telefon: +48 22 436 15 80).

Dodatkowe informacje dotyczące problematyki cen transferowych i świadczonych przez nas usług znajdą Państwo także w artykułach zamieszczonych poniżej:

Doradztwo w zarządzaniu ryzykiem podatkowym wynikającym z transakcji z podmiotami powiązanymi

Dokumentacja podatkowa - analiza danych porównawczych (Benchmark)

Dokumentacja podatkowa - dokumentacja grupowa (Master File)

Polityka cen transferowych

Wycena wartości rynkowej rekompensat (opłat) restrukturyzacyjnych

Uprzednie porozumienia cenowe (APA)

Podmioty zobowiązane do sporządzania dokumentacji podatkowej

Progi istotności transakcji

Analiza funkcjonalna i profil funkcjonalny podmiotów powiązanych