Przekształcenie spółek - plan przekształcenia
i inna dokumentacja wymagana przez Ksh

Przekształcenie spółki polega na zmianie jej formy prawnej przy zachowaniu tożsamości podmiotowej.

Naszym klientom oferujemy doradztwo we wszystkich, bądź też tylko wybranych przez nich etapach tego procesu.

Przedmiotem naszej oferty jest w szczególności wykonanie planu przekształcenia i innej dokumentacji wskazanej w przepisach Ksh, tj.:

  • sporządzenie planu przekształcenia spółki wraz z załącznikami,
  • przygotowanie projektów uchwał o przekształceniu spółki,
  • przygotowanie projektu umowy lub statutu spółki przekształconej,
  • dokonanie wyceny składników majątku (aktywów i pasywów) spółki przekształcanej,
  • sporządzenie sprawozdania finansowego dla celów przekształcenia (przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie, jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe).