Fundusze unijne (dotacje z funduszy UE)
- biznes plan, studium wykonalności

Oferujemy usługi doradcze obejmujące cały proces lub tylko wybrane przez klienta elementy procesu aplikowania o środki z funduszy UE, w tym także doradztwo i obsługę wniosków kredytowych (jeśli konieczne jest bankowe współfinansowanie projektu).

Oferowane przez nas usługi konsultingowe obejmują następujące obszary:

  • Analizę przedsiębiorstwa z punktu widzenia możliwości uzyskania dofinansowania, obejmującą diagnozę jego stanu i celów strategicznych, prezentację możliwości uzyskania wsparcia z funduszy UE i zasad udzielania pomocy oraz rekomendacje obejmujące wskazanie właściwego programu pomocowego i strategię finansowania projektu.
  • Przygotowanie biznes planu oraz całości dokumentacji niezbędnej dla uzyskania kredytu inwestycyjnego na finansowanie projektu, w tym uzyskanie promesy kredytowej.
  • Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu ze środków unijnych oraz wszelkich wymaganych załączników zgodnie z wymogami formalnymi. Usługi te obejmują przygotowanie kompletnego wniosku (łącznie z wszystkimi załącznikami), sporządzenie studium wykonalności lub biznes planu, projekcji finansowych, analiz marketingowych i ekonomiczno - finansowych oraz innych dokumentów zgodnie z wymogami danego programu.
  • Monitoring zgodności realizacji projektu z ustaleniami umowy (harmonogram, zakres rzeczowy, dokumentacja księgowa), przygotowanie okresowych raportów oraz raportu finalnego, doradztwo w procesie rozliczania wykorzystania dotacji.