Audyt wewnętrzny, zarządzanie ryzykiem

Oferujemy wykonanie profesjonalnego audytu poszczególnych obszarów funkcjonalnych firm oraz kompleksowych audytów przedsiębiorstw.

Bezstronny audyt, wykonany przez podmiot niezależny, umożliwia obiektywną ocenę systemu zarządzania i kluczowych procesów zachodzących wewnątrz firmy oraz identyfikację nieefektywnych elementów organizacji.

W oparciu o profesjonalną analizę i diagnozę rekomendujemy racjonalne, możliwe do wdrożenia rozwiązania, które poprawiają efektywność procesów operacyjnych, zarządzanie ryzykiem oraz wzmacniają ład korporacyjny.

Usługi tego rodzaju adresowane są do organów zarządzających, rad nadzorczych oraz właścicieli. Najczęściej mają one formę:

  • kontroli działalności firmy w obszarach, w których występują najbardziej istotne ryzyka dla organizacji (celowość i efektywność inwestycji, efektywność poszczególnych transakcji i przedsięwzięć biznesowych, ceny transferowe, zarządzanie aktywami, itd.);
  • niezależnej oceny przedsięwzięć proponowanych przez zarząd, w przypadku których wymagana jest akceptacja Rady Nadzorczej lub Zgromadzenia Wspólników;
  • niezależnej kontroli realizacji zadań przez poszczególne komórki organizacyjne i piony funkcjonalne;
  • doradztwa w zakresie rachunkowości, podatków, oceny efektywności planowanych przedsięwzięć;
  • niezależnej wyceny udziałów, akcji, wartości niematerialnych i prawnych oraz zorganizowanych części przedsiębiorstwa na potrzeby planowanych transakcji;
  • weryfikacji biznes planów, studiów wykonalności, wycen przedsiębiorstw, planów połączeń lub podziału oraz innych dokumentów bądź opracowań.