Analiza efektywności, analiza ekonomiczna,
analiza finansowa

Oferujemy profesjonalne analizy finansowe i analizy ekonomiczne, będące narzędziem umożliwiającym określenie możliwości inwestycyjnych przedsiębiorstwa, wybranie optymalnego rodzaju inwestycji oraz strategii restrukturyzacji i rozwoju.

Analiza finansowa odrębnie ujmuje działalność operacyjną, inwestycyjną i finansową firmy, określa koszt kapitału i pozwala zweryfikować celowość prowadzonych inwestycji. Analiza finansowa pozwala również zaplanować rozwój firmy oraz umożliwia optymalizację struktury źródeł finansowania i rozmiarów kapitałów.

W oparciu o profesjonalną analizę i diagnozę przygotowujemy racjonalne, możliwe do wdrożenia rozwiązania służące usprawnieniu zarządzania oraz poprawie efektywności (optymalizacja kosztów, zarządzanie kosztami, optymalizacja struktury finansowania).

W zależności od specyfiki uwarunkowań i oczekiwań klienta, proponowane zmiany i usprawnienia mogą przybrać postać opracowań takich jak: plan strategiczny, program naprawczy, program restrukturyzacji, projekt zintegrowanego systemu organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem, bądź też stać się elementem bieżącego doradztwa obejmującego wyłącznie niektóre, wybrane przez klienta, obszary jego działalności.

Wykorzystując metody analizy finansowej i biznesowej pomagamy naszym klientom obiektywnie ocenić atrakcyjność planowanej inwestycji (feasibility study, studium wykonalności, analiza efektywności inwestycji).

Mamy olbrzymie doświadczenie w ocenie efektywności inwestycji, w tym także w ocenie efektywności projektów inwestycyjnych o dużej elastyczności (projekty inwestycyjne realizowane etapowo lub w sposób sekwencyjny, w warunkach dużej zmienności otoczenia).

Wartość takich projektów wyliczana jest jako suma zdyskontowanych przepływów pieniężnych netto (NPV) oraz wartości opcji realnej, określonej w zależności od specyfiki przedsięwzięcia inwestycyjnego, zgodnie z modelem Blacka-Scholesa lub modelem dwumianowym. Pozwala to na uwzględnienie w algorytmie oceny efektywności wszystkich elementów kształtujących wartość projektu inwestycyjnego.

Przedmiotem naszej oferty są także typowe studia wykonalności, obejmujące kompleksową analizę i ocenę opłacalności projektów inwestycyjnych.

Studium wykonalności (feasibility study) dostarcza wszelkich danych niezbędnych do podjęcia decyzji inwestycyjnej, zarówno inwestorowi, jak i bankowi lub innej instytucji finansującej projekt.

Gwarantujemy indywidualną i profesjonalną obsługę oraz pełną dyskrecję i poufne traktowanie wszelkich informacji.

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług.