Podział spółek - plan podziału
i inna dokumentacja wymagana przez Ksh

Oferujemy kompleksowe przygotowanie podziału spółki oraz doradztwo we wszystkich, bądź też tylko wybranych przez klienta etapach tego procesu.

Przedmiotem naszej oferty jest w szczególności wykonanie planu podziału i innej dokumentacji wskazanej w przepisach Ksh.

Zgodnie z tymi uregulowaniami plan podziału powinien zawierać co najmniej:

 • typ, firmę i siedzibę każdej ze spółek uczestniczących w podziale,
 • stosunek wymiany udziałów lub akcji spółki dzielonej na udziały lub akcje spółek przejmujących bądź spółek nowo zawiązanych i wysokość ewentualnych dopłat,
 • zasady dotyczące przyznania udziałów lub akcji w spółkach przejmujących lub w spółkach nowo zawiązanych,
 • dzień, od którego udziały lub akcje uprawniają do uczestnictwa w zysku poszczególnych spółek przejmujących bądź spółek nowo zawiązanych,
 • prawa przyznane przez spółki przejmujące lub spółki nowo zawiązane wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w spółce dzielonej,
 • szczególne korzyści dla członków organów spółek, a także innych osób uczestniczących w podziale, jeżeli takie zostały przyznane,
 • dokładny opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji lub ulg przypadających spółkom przejmującym lub spółkom nowo zawiązanym,
 • podział między wspólników dzielonej spółki udziałów lub akcji spółek przejmujących lub spółek nowo zawiązanych oraz zasady podziału.

Oferujemy także przygotowanie innej dokumentacji wymaganej przez przepisy Ksh:

 • projektu uchwały o podziale,
 • projektu zmian umowy lub statutu spółki przejmującej lub projektu umowy lub statutu spółki nowo zawiązanej,
 • ustalenie wartości majątku spółki dzielonej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu podziału,
 • oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym spółki, sporządzoną dla celów podziału na dzień, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.