Fuzje i przejęcia firm - due diligence, wycena spółki,
ocena efektywności inwestycji kapitałowych

Oferujemy kompleksowe doradztwo gospodarcze na wszystkich etapach procesu fuzji i przejęć firm.

W oparciu o profesjonalną analizę rekomendujemy racjonalne, możliwe do wdrożenia rozwiązania, które poprawiają efektywność i umożliwiają uzyskanie trwałej przewagi konkurencyjnej.

Z uwagi na wielość sposobów łączenia i przejmowania spółek, w pierwszym etapie rekomendujemy wykonanie planu strategicznego.

Plan strategiczny przedstawia spójne cele i założenia konsolidacji oraz zawiera rzetelną ocenę skutków prawnych, finansowych i podatkowych przyjętych rozwiązań.

Oferujemy także wykonanie dodatkowych usług doradczych, których przedmiotem jest:

  • analiza synergii pomiędzy spółkami uczestniczącymi w procesie fuzji, obejmująca między innymi analizę powiązań kooperacyjnych, charakterystykę łańcucha dostaw oraz wskazanie i oszacowanie wartości potencjalnych synergii po stronie przychodów i kosztów;
  • due diligence – kompleksowe badanie oraz ocena standingu firm będących przedmiotem przejęcia lub fuzji;
  • wycena przedsiębiorstwa (wycena udziałów i akcji na potrzeby określenia parytetu ich wymiany);
  • testy na utratę wartości aktywów;
  • plan połączenia oraz pozostała dokumentacja wymagana przez przepisy Ksh.

Świadczone przez nas usługi konsultingowe związane z obsługą fuzji i przejęć firm obejmują także doradztwo finansowe związane z transakcją oraz identyfikację dostępnych sposobów finansowania.

Oferujemy opracowanie efektywnej struktury transakcji oraz strategii negocjacji, jak również przygotowanie szczegółowego harmonogramu działań oraz pomoc w procesie negocjacji w celu uzyskania optymalnych warunków transakcji.

Oferujemy także profesjonalne analizy i oceny efektywności inwestycji, a także analizy finansowe i analizy ekonomiczne, będące narzędziem umożliwiającym określenie możliwości inwestycyjnych przedsiębiorstwa oraz strategii rozwoju.

Mamy olbrzymie doświadczenie zarówno w ocenie efektywności klasycznych inwestycji jak również w ocenie efektywności projektów inwestycyjnych o dużej elastyczności, tj. charakteryzujących się rozszerzoną wartością zaktualizowaną netto (są to w szczególności projekty inwestycyjne realizowanych etapowo lub w sposób sekwencyjny, w warunkach dużej zmienności otoczenia, cechujących się znacznym poziomem ryzyka). Wartość takich projektów wyliczana jest jako suma zdyskontowanych przepływów pieniężnych netto (NPV) oraz wartości opcji realnej, określonej w zależności od specyfiki przedsięwzięcia inwestycyjnego, zgodnie z modelem Blacka-Scholesa lub modelem dwumianowym.