Strategie marketingowe - doradztwo marketingowe

Usługi doradcze obejmujące pomoc w opracowaniu strategii marketingowej kierowane są do tych firm, które w sposób świadomy i konsekwentny chcą budować swoją pozycję rynkową.

Kluczowe elementy strategii marketingowej to analiza sytuacji marketingowej oraz program strategicznych działań marketingowych.

Analiza marketingowa obejmuje:

  • analizę otoczenia marketingowego (czynników politycznych, ekonomicznych, społecznych i technologicznych zgodnie ze standardami analizy PEST);
  • analizę konkurencji;
  • ocenę czynników i warunków działań marketingowych przedsiębiorstwa;
  • analizę marketingowych zasobów przedsiębiorstwa (struktura oferty produktowej lub asortymentowej, ocena systemu sprzedaży i dystrybucji oraz sprawności systemu promocji, analiza poziomu cen i warunków płatności);
  • diagnozę pozycji rynkowej i strategicznej przedsiębiorstwa (metodą TOWS/SWOT).

Na program strategicznych działań marketingowych składają się:

  • weryfikacja i ocena misji przedsiębiorstwa;
  • rekomendacje w odniesieniu do głównych założeń strategicznych – segmentacji rynku, wyboru docelowych segmentów rynku, pozycjonowania produktów;
  • marketing – mix (strategia produktu, cen, dystrybucji, promocji, sprzedaży);
  • określenie docelowej atrakcyjności poszczególnych segmentów rynku i prognoza rozwoju rynku;
  • plan marketingowy.

Integralną częścią naszej oferty jest także doradztwo na etapie wdrażania strategii marketingowej oraz monitorowanie osiąganych wyników i ewentualna modyfikacja założeń strategicznych w przypadku istotnej zmiany uwarunkowań zewnętrznych.