Najważniejsze rodzaje świadczonych przez nas usług konsultingowych wymienione zostały poniżej:

Doradztwo strategiczne i restrukturyzacja

Doradztwo strategiczne - strategia rozwoju, systemy zarządzania (VBM)

Analiza opcji strategicznych

Optymalizacja modelu biznesowego firmy

Reorganizacja firm

Program restrukturyzacji, strategia rozwoju

Program naprawczy, restrukturyzacja naprawcza firmy

Optymalizacja i projektowanie struktur organizacyjnych oraz systemów zarządzania

Wycena przedsiębiorstw oraz ich aktywów

Wycena przedsiębiorstwa, wycena zorganizowanych części przedsiębiorstw, wycena udziałów i akcji

Wycena marki i innych aktywów niematerialnych;

Wycena znaków towarowych;

Wyceny dla celów sprawozdawczości finansowej (oszacowanie wartości godziwej, alokacja ceny nabycia)

Wycena wartości rynkowej rekompensat (opłat) restrukturyzacyjnych

Testy na trwałą utratę wartości aktywów

Dokumentacja podatkowa cen transferowych

Dokumentacja cen transferowych oraz doradztwo w zarządzaniu ryzykiem transakcji z podmiotami powiązanymi

Lokalna dokumentacja cen transferowych

Grupowa dokumentacja cen transferowych

Dokumentacja cen transferowych - analiza porównawcza

Dokumentacja cen transferowych - wycena wartości rynkowej rekompensat (opłat) restrukturyzacyjnych oraz trudnych do wyceny wartości niematerialnych

Porozumienia w sprawach ustalenia cen transferowych (APA)

Polityka cen transferowych

Biznes plany, analiza i ocena efektywności inwestycji

Studium wykonalności (feasibility study), analiza efektywności inwestycji

Biznes plan - ocena efektywności projektów inwestycyjnych, optymalizacja struktury finansowania

Fuzje, przejęcia i podziały firm

Due diligence - kompleksowe badanie i analiza firm

Fuzje i przejęcia firm - koncepcja, strategia, przygotowanie całości niezbędnej dokumentacji

Podział spółek - plan podziału i inna dokumentacja wymagana przez Ksh

Połączenie spółek - plan połączenia i inna dokumentacja wymagana przez Ksh

Przekształcenie spółek - plan przekształcenia i inna dokumentacja wymagana przez Ksh

Pozostałe usługi konsultingowe

Analiza efektywności, analiza ekonomiczna, analiza finansowa

Audyt wewnętrzny, zarządzanie ryzykiem

Fundusze unijne (dotacje z funduszy UE) - biznes plan, studium wykonalności