Wartość firmy - wycena przedsiębiorstwa, wycena udziałów, wycena marki, wycena znaków towarowych

Oferujemy profesjonalne wyceny przedsiębiorstw oraz wyceny zorganizowanych części przedsiębiorstw, a także wyceny udziałów i akcji oraz wyceny aportów. Oferujemy również wyceny udziałów i akcji na potrzeby określenia parytetu ich wymiany w procesach łączenia lub podziału spółek.

Złożoność uwarunkowań, w jakich dokonywana jest wycena przedsiębiorstwa (wycena udziałów) powoduje, iż nie można wskazać jednej, uniwersalnej metody wyznaczania wartości. Wynika to przede wszystkim z różnic w ocenie elementów niematerialnych tworzących wartość przedsiębiorstwa, takich jak: reputacja firmy, siła jej marki, pozycja rynkowa, własność intelektualna, itd.

Wybór metody wyceny wartości firmy, a przez to i wynik obliczeń, zależy od przyjętej konwencji oraz celów, jakim ma służyć wycena. Wyceniając wartość firmy najczęściej wykorzystujemy metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych, metodę skorygowanych aktywów netto oraz metody porównawcze (mnożnikowe).

Wyceniając przedsiębiorstwa, w przypadku których nie ma zagrożeń dla kontynuacji działalności, zazwyczaj rekomendujemy, aby jedną z metod wyceny wartości była metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF - Discounted Cash Flow). Metoda ta uwzględnia zdolność firmy do generowania wolnych strumieni pieniężnych oraz niematerialne składniki majątkowe odnoszące się do reputacji (goodwill) przedsiębiorstwa, w tym: sprawność organizacyjną, jakość kadry zarządzającej, pozycję rynkową firmy, znaki towarowe, itd.

Nasze wieloletnie doświadczenie i wiedza gwarantują optymalny dobór metody wyceny i określenie wiarygodnych parametrów modelu wyceny, w pełni odzwierciedlających preferencje naszych klientów i adekwatnych do celów jakim służy wycena firmy.

Mamy także znaczące doświadczenie w wycenie wartości przedsiębiorstw i ich aktywów według metodologii określonej przez standardy rachunkowości (testy na utratę wartości aktywów - KSR nr 4 Utrata wartości aktywów, MSR nr 36).

Test na utratę wartości aktywów bazuje na metodologii DCF i obejmuje wykonanie wszystkich analiz, badań oraz prognoz zmierzających do określenia wartości przyszłych korzyści ekonomicznych generowanych przez poszczególne aktywa (grupy aktywów), porównania ich z wartością wynikającą z ksiąg oraz określenia i rozliczenia ewentualnej utraty wartości.

Oferujemy także profesjonalne wyceny wszystkich rodzajów aktywów niematerialnych, w szczególności wyceny marki, znaków towarowych, know-how, patentów i innych aktywów technologicznych, a także wyceny relacji z klientami. Oferujemy również wyceny opcji realnych i oceny efektywności projektów inwestycyjnych oraz wyceny instrumentów finansowych (opcji, kontraktów terminowych, transakcji swap i innych instrumentów pochodnych).