Restrukturyzacja firmy - działania naprawcze,
plan restrukturyzacji, programy rozwoju

Specjalizujemy się w restrukturyzacji firm oraz doradztwie strategicznym, koncentrującym się na zarządzaniu procesem tworzenia wartości. Oferujemy efektywne programy restrukturyzacji i skuteczne strategie rozwoju, prowadzące do sukcesu rynkowego i wzrostu wartości firmy.

Mamy także znaczące doświadczenie w zarządzaniu dużymi przedsiębiorstwami, w których prowadzony jest proces restrukturyzacji (interim management).

Zakres programu restrukturyzacji jest zawsze w pełni dostosowany do oczekiwań i potrzeb klienta.

Proces restrukturyzacji może obejmować kompleksowo całe przedsiębiorstwo lub też tylko wybrane sfery jego działalności (restrukturyzacja rynkowo-produktowa, restrukturyzacja organizacyjna, majątkowa, finansowa, restrukturyzacja zatrudnienia itd.). Program restrukturyzacji przedsiębiorstwa może być także, na życzenie klienta, wykonywany etapowo, a poszczególne jego elementy mogą mieć formą odrębnych opracowań.

Restrukturyzacja firm jest związana często także ze zmianami własnościowymi lub konsolidacją bądź też ich podziałem.

W takich przypadkach dodatkowo przygotowujemy szczegółową koncepcję kapitałowo - organizacyjną, a na życzenie Zamawiającego uczestniczymy także w jej wdrażaniu. Spółka nasza ma w tym obszarze unikalne doświadczenie, wypracowane zarówno w trakcie realizacji zleceń dotyczących konsolidacji firm w strukturach holdingowych, jak również typowych fuzji i przejęć oraz procedur prywatyzacyjnych. Doświadczenie to obejmuje także wszystkie procedury przekształceń, podziałów i połączeń spółek w oparciu o przepisy Ksh.

Firmom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych oferujemy profesjonalną pomoc w odzyskaniu równowagi gospodarczej poprzez przygotowanie i wdrożenie procesu restrukturyzacji naprawczej (program naprawczy).

Na życzenie naszych klientów zawsze towarzyszymy im w trakcie całego procesu wdrażania programu naprawczego. Pomoc ta obejmuje między innymi: monitorowanie i nadzór nad realizacją poszczególnych elementów programu naprawczego, aktualizację programu w przypadku istotnej zmiany uwarunkowań zewnętrznych lub wewnętrznych, bezpośrednią współpracę z kadrą kierowniczą przedsiębiorstwa w celu ułatwienia akceptacji i zrozumienia wdrażanych zmian i usprawnień.

Świadczymy także usługi konsultingu oddłużeniowego: negocjujemy z wierzycielami warunki spłaty zobowiązań, przygotowujemy i prowadzimy postępowanie naprawcze, a jeśli okoliczności tego wymagają także postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu.

W tym ostatnim przypadku gwarantujemy opracowanie realnej koncepcji działań naprawczych (program naprawczy), zawierającego propozycje układowe wraz z ich uzasadnieniem i propozycjami finansowania wykonania układu oraz przygotowanie dokumentacji prawnej, finansowej i ekonomicznej (biznes plan). Nasze usługi obejmować mogą zarówno kompleksowe przygotowanie programu naprawczego i całości niezbędnej dokumentacji bądź też wykonanie tylko niektórych z tych czynności.