Wycena znaków towarowych

Oferujemy maksymalnie wiarygodne, profesjonalne wyceny znaków towarowych i innych aktywów niematerialnych kreujących markę firmy.

Nasze wyceny wykonywane są zawsze przez doświadczonych analityków o najwyższych kwalifikacjach, mających dodatkowo status biegłych sądowych w danym obszarze specjalizacji.

Wiodącym ekspertem w zakresie wskazanych wyżej wycen jest pan Cezary Cisowski – Dyrektor Zarządu spółki Consultim Sp. z o.o., biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie z zakresu wyceny przedsiębiorstw, wyceny znaków towarowych, zarządzania finansami, strategii rozwoju, oceny efektywności inwestycji.

Jesteśmy praktykami z wieloletnim doświadczeniem.

Nasza Spółka wykonała między innymi kilkadziesiąt wycen znaków towarowych na potrzeby transakcyjne oraz kilkakrotnie większą liczbę wycen wartości rynkowej znaków towarowych dla celów optymalizacji podatkowej, weryfikacji cen transferowych w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz wycen na potrzeby alokacji ceny nabycia w procesach łączenia spółek jak również wycen znaków towarowych w ramach testów na trwałą utratę wartości aktywów.

Zawsze jesteśmy lojalni wobec klienta, gwarantujemy indywidualną, kompleksową i profesjonalną obsługę oraz pełną dyskrecję i poufne traktowanie wszelkich informacji.

Specyfika znaków towarowych oraz złożoność uwarunkowań, w jakich dokonywana jest ich wycena powodują, iż nie można wskazać jednej, uniwersalnej metody wyznaczania ich wartości.

Generalnie wykorzystujemy trzy podejścia do wyceny znaków towarowych, w ramach których stosujemy różne metody, techniki i procedury wyceny:

  • podejście rynkowe, gdzie zastosowanie znajdują ceny i inne informacje pochodzące z rynku, dotyczące identycznych lub podobnych aktywów;
  • podejście kosztowe, bazujące na kalkulacji nakładów na odtworzenie lub zastąpienie obiektu wyceny;
  • podejście dochodowe, wykorzystujące modele matematyczne i statystyczne, w tym oparte na zdyskontowanych przyszłych przepływach pieniężnych oraz opcjach.

Istotne różnice pomiędzy poszczególnymi podejściami i metodami wyceny znaków towarowych wynikają głównie z faktu, iż mierzą one inaczej rozumianą wartość, odwołują się do odmiennych źródeł korzyści ekonomicznych, inaczej agregują przyszłe korzyści oraz wymagają innego zestawu danych (parametrów) wejściowych.

W praktyce,  wycena znaku towarowego wykonywana jest najczęściej metodami dochodowymi, zazwyczaj metodą zwolnienia z opłat licencyjnych i metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych z alokacją zysku nadwyżkowego.

Bez względu na wybraną metodę, raport z wyceny znaku towarowego przedstawia zawsze w przejrzysty sposób:

  1. szczegółowe dane identyfikujące odrębnie każdy znak towarowy będący obiektem wyceny oraz analizę jego specyfiki z punktu widzenia kryteriów takich jak transferowalność, stopień unikalności, sposób i zakres ochrony prawnej itd.;
  2. analizę pól eksploatacji każdego ze znaków towarowych będących obiektem wyceny oraz ocenę okresu ich użyteczności ekonomicznej;
  3. analizę metod wyceny znaków towarowych pod kątem wyboru metody najbardziej adekwatnej z punktu widzenia celu wyceny i przyjętych kryteriów oraz standardów wartości;
  4. oszacowanie aktualnej wartości rynkowej indywidualnie każdego znaku towarowego będącego obiektem wyceny.

Nasza oferta obejmuje również wyceny innych - niż znaki towarowe i marka - aktywów niematerialnych firm, w szczególności wyceny know-how, patentów, wzorów przemysłowych i innych aktywów technologicznych, autorskich praw majątkowych, domen internetowych, baz danych, relacji z klientami itd.(zob. Wycena marki i innych aktywów niematerialnych).

Ważnym elementem naszej oferty są także rzetelne i profesjonalne wyceny przedsiębiorstw, wyceny zorganizowanych części przedsiębiorstw, wyceny udziałów i akcji oraz wyceny aportów (zob. Wycena przedsiębiorstwa, wycena zorganizowanych części przedsiębiorstw, wycena udziałów i akcji).

Zapewniamy również profesjonalną realizację wszystkich wycen wymaganych przez przepisy prawa bilansowego bądź podatkowego, w szczególności wycenę wartości godziwej aktywów oraz przeprowadzenie testów na trwałą utratę wartości aktywów (zob. Testy na trwałą utratę wartości aktywów) oraz wyceny konieczne dla udokumentowania transakcji kontrolowanych realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi (zob. Ceny transferowe - dokumentacja podatkowa transakcji z podmiotami powiązanymi; Podmioty powiązane - wycena wartości rynkowej rekompensat (opłat) restrukturyzacyjnych).

Oferujemy także kompleksowe doradztwo podatkowe redukujące ryzyko zakwestionowania planowanych czynności prawnych lub transakcji przez organy podatkowe bądź uznania ich za niedozwoloną formę optymalizacji bądź schemat podatkowy (usługi doradztwa podatkowego świadczone są przez podmiot powiązany - Kancelarię Doradztwa Podatkowego „Consultim Tax” - zob. Doradztwo podatkowe).

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług.

Jeżeli macie Państwo pytania dotyczące naszej oferty, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny (mail: biuro@consultim.pl; tel.: 22 4361580).

Dodatkowe informacje dotyczące innych rodzajów świadczonych przez nas usług znajdą Państwo poniżej:

Doradztwo strategiczne i restrukturyzacja

Doradztwo strategiczne - strategia rozwoju, systemy zarządzania (VBM)

Analiza opcji strategicznych

Optymalizacja modelu biznesowego firmy

Reorganizacja firm

Program restrukturyzacji, strategia rozwoju

Program naprawczy, restrukturyzacja naprawcza firmy

Optymalizacja i projektowanie struktur organizacyjnych oraz systemów zarządzania

Dokumentacja podatkowa cen transferowych

Dokumentacja cen transferowych oraz doradztwo w zarządzaniu ryzykiem transakcji z podmiotami powiązanymi

Lokalna dokumentacja cen transferowych

Grupowa dokumentacja cen transferowych

Dokumentacja cen transferowych - analiza porównawcza

Polityka cen transferowych

Dokumentacja cen transferowych - wycena wartości rynkowej rekompensat (opłat) restrukturyzacyjnych oraz trudnych do wyceny wartości niematerialnych

Biznes plany, analiza i ocena efektywności inwestycji

Studium wykonalności (feasibility study), analiza efektywności inwestycji

Biznes plan - ocena efektywności projektów inwestycyjnych, optymalizacja struktury finansowania