Restrukturyzacja przedsiębiorstw - działania naprawcze,
programy restrukturyzacji i rozwoju

Specjalizujemy się w profesjonalnej restrukturyzacji przedsiębiorstw. Oferujemy kompleksowe usługi doradcze, umożliwiające podejmowanie racjonalnych decyzji biznesowych oraz wdrażanie rozwiązań efektywnie wspierających rozwój przedsiębiorstw.

Specjalizujemy się w doradztwie strategicznym ukierunkowanym na kreowanie wartości firm. Przedmiotem naszej oferty są między innymi programy strategiczne, programy rozwoju, programy restrukturyzacji a także kompleksowe doradztwo biznesowe na wszystkich etapach procesu fuzji i przejęć firm.

W oparciu o profesjonalną analizę i diagnozę przygotowujemy racjonalne, możliwe do wdrożenia rozwiązania, które poprawiają efektywność i umożliwiają uzyskanie trwałej przewagi konkurencyjnej na rynku.

Mamy znaczące doświadczenie nie tylko w opracowywaniu programów restrukturyzacji, lecz także w zarządzaniu dużymi podmiotami gospodarczymi, w których prowadzony jest proces restrukturyzacji (interim management).

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa obejmuje wiele powiązanych procesów i działań, powodujących zmianę zakresu działania firmy, organizacji wewnętrznej i systemu zarządzania, a często także struktury własnościowej i struktury kapitałowej.

Na oferowane przez nas programy restrukturyzacji składają się zazwyczaj następujące elementy:

  • Analiza przedsiębiorstwa i diagnoza jego sytuacji (otoczenie przedsiębiorstwa i wewnętrzne aspekty jego działalności: struktura organizacyjna, zasoby, technologia oraz standing ekonomiczny i finansowy, analiza prawna).
  • Określenie misji i celów strategicznych, identyfikacja luki strategicznej, diagnoza potrzeb restrukturyzacyjnych.
  • Rekomendacje restrukturyzacyjne - program zmian i usprawnień przedsiębiorstwa.
  • Szczegółowy program restrukturyzacji i harmonogram jego wdrożenia.
  • Plan finansowy i budżet kosztów wdrożenia programu restrukturyzacji.

Firmom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych oferujemy profesjonalną pomoc w odzyskaniu równowagi gospodarczej poprzez przygotowanie i wdrożenie procesu restrukturyzacji naprawczej (program naprawczy).

Na życzenie naszych klientów zawsze towarzyszymy im w trakcie całego procesu wdrażania programu naprawczego.

Pomoc ta obejmuje między innymi: monitorowanie i nadzór nad realizacją poszczególnych elementów programu naprawczego, aktualizację programu w przypadku istotnej zmiany uwarunkowań zewnętrznych lub wewnętrznych, bezpośrednią współpracę z kadrą kierowniczą przedsiębiorstwa w celu ułatwienia akceptacji i zrozumienia wdrażanych zmian i usprawnień.

Istotą przygotowywanych przez nas programów naprawczych jest zidentyfikowanie i wskazanie działań umożliwiających odzyskanie bieżącej równowagi m.in. poprzez:

  • zmianę zakresu działania i likwidację nieefektywnych ogniw działalności (restrukturyzacja rynkowo-produktowa);
  • podniesienie jakości systemu zarządzania oraz usprawnienie wewnętrznej organizacji firmy;
  • restrukturyzację aktywów;
  • obniżenie kosztów działalności, zmianę struktury źródeł finansowania;
  • restrukturyzację zatrudnienia; procesy konsolidacji lub deinwestycji.

Świadczymy także usługi konsultingu oddłużeniowego: negocjujemy z wierzycielami warunki spłaty zobowiązań, przygotowujemy postępowanie naprawcze, a jeśli okoliczności tego wymagają także postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu.

W tym ostatnim przypadku gwarantujemy opracowanie realnej koncepcji działań naprawczych (program naprawczy), zawierającego propozycje układowe wraz z ich uzasadnieniem i propozycjami finansowania wykonania układu oraz przygotowanie dokumentacji prawnej, finansowej i ekonomicznej (biznes plan). Nasze usługi obejmować mogą zarówno prowadzenie negocjacji z wierzycielami i kompleksowe przygotowanie programu naprawczego i całości niezbędnej dokumentacji bądź też wykonanie tylko niektórych z tych czynności.

Zakres naszych usług jest zawsze w pełni dostosowany do oczekiwań i potrzeb klienta.

Proces restrukturyzacji może obejmować kompleksowo całe przedsiębiorstwo lub też tylko wybrane sfery jego działalności (restrukturyzacja rynkowo-produktowa, restrukturyzacja organizacyjna, majątkowa, finansowa, restrukturyzacja zatrudnienia itd.). Program restrukturyzacji przedsiębiorstwa może być także, na życzenie klienta, wykonywany etapowo, a poszczególne jego elementy mogą mieć formą odrębnych opracowań.

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa jest związana często także ze zmianami własnościowymi lub konsolidacją bądź też jego podziałem. W takich przypadkach dodatkowo przygotowujemy szczegółową koncepcję kapitałowo - organizacyjną transformacji, a na życzenie klienta uczestniczymy także w jej wdrażaniu.Spółka nasza ma w tym obszarze unikalne doświadczenie, wypracowane zarówno w trakcie realizacji zleceń dotyczących konsolidacji firm w strukturach holdingowych, jak również typowych fuzji i przejęć oraz procedur prywatyzacyjnych. Doświadczenie to obejmuje także wszystkie procedury przekształceń, podziałów i połączeń spółek w oparciu o przepisy Ksh.