Wycena wartości - wartość firmy,
wycena przedsiębiorstwa, wycena udziałów

Oferujemy profesjonalne wyceny wartości, w szczególności wyceny przedsiębiorstw oraz wyceny zorganizowanych części przedsiębiorstw, a także wyceny udziałów i akcji oraz wycenę aportów.

Oferujemy również wyceny udziałów i akcji na potrzeby określenia parytetu ich wymiany w procesach łączenia lub podziału spółek.

Mamy znaczące doświadczenie w wycenie aktywów oraz grup aktywów według metodologii określonej przez standardy rachunkowości (testy na utratę wartości aktywów), zgodnie z MSR nr 36 oraz Krajowym Standardem Rachunkowości nr 4 Utrata wartości aktywów.

Oferujemy także profesjonalne wyceny wszystkich rodzajów aktywów niematerialnych, w szczególności wyceny marki, znaków towarowych, know-how, patentów i innych aktywów technologicznych, a także wyceny relacji z klientami.

Oferujemy również wyceny opcji realnych i oceny efektywności projektów inwestycyjnych oraz wyceny instrumentów finansowych (opcji, kontraktów terminowych, transakcji swap i innych instrumentów pochodnych).

Złożoność uwarunkowań, w jakich dokonywana jest wycena przedsiębiorstwa (wycena udziałów) powoduje, iż nie można wskazać jednej, uniwersalnej metody wyznaczania wartości.

Wybór metody wyceny wartości firmy, a przez to i wynik obliczeń, zależy od przyjętej konwencji oraz celów, jakim ma służyć wycena.

Wyceniając wartość firmy najczęściej wykorzystujemy metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych, metodę skorygowanych aktywów netto oraz metody porównawcze (mnożnikowe).

Wyceniając przedsiębiorstwa, w przypadku których nie ma zagrożeń dla kontynuacji działalności, zazwyczaj rekomendujemy, aby jedną z metod wyceny wartości była metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF - Discounted Cash Flow).

Metoda ta uwzględnia zdolność firmy do generowania wolnych strumieni pieniężnych oraz niematerialne składniki majątkowe odnoszące się do reputacji (goodwill) przedsiębiorstwa, w tym: sprawność organizacyjną, jakość kadry zarządzającej, pozycję rynkową firmy, znaki towarowe, itd.

Nasze wieloletnie doświadczenie i wiedza gwarantują optymalny dobór metody wyceny wartości i określenie wiarygodnych parametrów modelu wyceny, w pełni odzwierciedlających preferencje naszych klientów i adekwatnych do celów jakim służy wycena firmy.