Program naprawczy, restrukturyzacja naprawcza

Firmom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych oferujemy profesjonalną pomoc w odzyskaniu równowagi gospodarczej poprzez przygotowanie i wdrożenie procesu restrukturyzacji naprawczej (program naprawczy).

W oparciu o profesjonalną analizę i diagnozę przygotowujemy racjonalne, możliwe do wdrożenia działania naprawcze, które poprawiają efektywność i umożliwiają firmie przetrwanie.

Istotą przygotowywanych przez nas programów naprawczych jest zidentyfikowanie i wskazanie działań umożliwiających odzyskanie bieżącej równowagi finansowej m.in. poprzez restrukturyzację rynkowo-produktową, obniżenie kosztów działalności, optymalizację struktury organizacyjnej i restrukturyzację zatrudnienia, procesy konsolidacji lub deinwestycji. Mamy także wieloletnie doświadczenie w bezpośrednim zarządzaniu restrukturyzowanymi przedsiębiorstwami na etapie wdrażania przez nie programów naprawczych.

Na życzenie naszych klientów zawsze towarzyszymy im w trakcie całego procesu wdrażania programu naprawczego. Pomoc ta obejmuje między innymi: monitorowanie i nadzór nad realizacją poszczególnych elementów programu naprawczego, aktualizację programu w przypadku istotnej zmiany uwarunkowań, bezpośrednią współpracę z kadrą kierowniczą przedsiębiorstwa w celu ułatwienia akceptacji i zrozumienia wdrażanych zmian i usprawnień.

Wykonujemy także analizy mające ustalić, czy zastosowane przez podmiot publiczny ulgi lub ułatwienia w spłacie zobowiązań byłyby możliwe do zaakceptowania przez prywatnego, racjonalnie postępującego wierzyciela kierującego się wyłącznie względami komercyjnymi (test prywatnego wierzyciela).

Zawsze jesteśmy całkowicie lojalni wobec klienta, gwarantujemy indywidualną, kompleksową i profesjonalną obsługę oraz pełną dyskrecję i poufne traktowanie wszelkich informacji.