Analizy strategiczne

Oferowana przez nas analiza strategiczna jest profesjonalną diagnozą przedsiębiorstwa pod kątem jego zdolności do przetrwania i osiągnięcia sukcesu w złożonym i zazwyczaj dynamicznie zmieniającym się otoczeniu.

W procesie analizy strategicznej identyfikujemy mocne i słabe strony przedsiębiorstwa oraz konfrontujemy je z otoczeniem w celu wyznaczenia sposobów uniknięcia zagrożeń i wykorzystania szans. W tym samym procesie definiujemy również zasoby, które są niezbędne do wytworzenia kluczowych kompetencji umożliwiających osiągnięcie przewagi konkurencyjnej w obszarze, w którym przedsiębiorstwo prowadzi działalność.

Zakres analizy strategicznej jest określony przez specyfikę działalności diagnozowanej firmy. Analiza strategiczna w wersji standardowej jest opracowaniem, na które składają się następujące elementy:

  • Analiza czynników zewnętrznych determinujących rozwój firmy i określenie ich wpływu na kształtowanie strategii przedsiębiorstwa.
  • Analiza branży i konkurencji, jej poziomu organizacyjno-technologicznego oraz zasobów.
  • Określenie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa poprzez identyfikację jego słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń płynących z otoczenia.
  • Analiza zasobów przedsiębiorstwa, zarówno materialnych jak i niematerialnych, w tym także struktury organizacyjnej, systemu zarządzania oraz osiągniętego i potencjalnie możliwego poziomu rozwoju technologicznego.
  • Rekomendacje odnośnie celów strategicznych – wskazanie rozwiązań podnoszących wartość posiadanych przez przedsiębiorstwo zasobów w taki sposób, by umożliwiły one osiągnięcie trwałej przewagi konkurencyjnej i pozwoliły na wygenerowanie dodatkowej wartości w określonych warunkach rynkowych.